I flera av de många länder som nu infört rökfrihet på allmän plats och/eller i arbetslivet har forskare konstaterat en minskning av insjuknandet i akut hjärtinfarkt. Detta är glädjande, men inte förvånande eftersom passiv rökning är en känd riskfaktor för denna sjukdom.

År 2007 fick Danmark rökförbud på arbetsplatser, inklusive serveringar. Rökförbudet är inte heltäckande utan tillåter att rökrum inrättas samt rökning på små utskänkningsställen. Ändå syns en tydlig minskning av antalet hjärtinfarkter i Danmark kring 2007. Forskare vid Köpenhamns universitet studerade antalet infarktpatienter som lades in på sjukhusen i landet under fem år före och två år efter rökförbudets införande. De tog hänsyn till en mängd säsongs- och individkopplade faktorer som påverkar hjärtinfarktrisk samt förändringar i befolkningens sammansättning. När effekterna av dessa faktorer räknats bort såg forskarna fortfarande en tydlig nedgång av insjuknandet i hjärtinfarkt.

Redan ett år innan rökförbudet trädde i kraft hade hjärtinfarkterna minskat till 86 procent av antalet per år under de föregående åren. Och de två åren efter den nya lagens införande var siffrorna 79 respektive 77 procent.

Att minskningen började så tidigt kan, skriver forskarna, dels bero på att rökförbudet i Danmark infördes stegvis med start i god tid före lagens ikraftträdande och dels på det danska förbudet från 2004 mot industriellt tillverkade transfetter i mat.

Studien har publicerats i European Journal of Preventive Cardiology

Läs vidare