Det skriver Agneta Alderstig och Niclas Malmberg från VISIR i en debattartikel i Miljömagasinet.

Att begränsa möjligheterna för tobaksindustrin att marknadsföra sina produkter på cigarettpaketen är inte en ny tanke, och våren 2014 antogs EU:s tobaksproduktdirektiv, som bl a innebar att 65 procent av cigarettpaketen ska upptas av varningstexter. I Sverige fick Tobaksdirektivsutredningen i uppdrag att bedöma om det fanns skäl att gå ännu längre och införa krav på neutrala tobaksförpackningar, och om så analysera hur ett sådant krav förhåller sig till grundlagarna, varumärkesrätten och egendomsskyddet. Efter en proportionalitetsbedömning, där intresset av att skydda folkhälsan vägdes mot egendomsskyddet, kom utredningen fram till att samhällsintresset av att minska tobaksbrukets skadeverkningar borde väga över.

Mediegrundlagskommittén fick därefter i direktiv att redovisa hur krav på helt neutrala tobaksförpackningar skulle kunna utformas, vilket kommittén gjorde i SOU 2016:58. Kommitténs slutsats var att en bestämmelse bör avse tobaksprodukter och inte kunna tillämpas i fråga om andra varuslag. Kommittén argumenterade för att ett smalt tillämpningsområde är viktigt, eftersom undantaget skulle behöva avse helt grundläggande delar av det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skyddet. För att uppnå det pekade kommittén på att en delegationsbestämmelse skulle kunna införas i 1 kap. 9 § TF, men ännu hellre som en egen paragraf i samma kapitel med följande lydelse: Utan hinder av denna grundlag får det i lag meddelas förbud mot att på tobaksförpackningar ange annan information än om produkttyp och tillverkare samt mot att i övrigt utforma förpackningen på ett sätt som avviker från bestämmelser som har meddelats för att tobaksförpackningar ska ha en enhetlig utformning

Regeringen valde dock att istället ge 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté i uppdrag att överväga om det finns behov av och är lämpligt av att helt undanta förpackningar från tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde. Att hantera det enskilda problemet med reklam för tobaksprodukter på cigarettpaket genom att undanta alla förpackningar från tryckfrihetsförordningen vore både trubbigt och olämpligt.

Utredningen är nu i slutfasen av sitt arbete och kommer att presentera sitt förslag i augusti. VISIR menar att den enda rimliga slutsaten för utredningens är att problematiken kring tobaksreklam på cigarettpaket hanteras på det sätt som Mediegrundlagskommittén pekade på, dvs en lagstiftning som gör det möjligt att kräva helt neutrala cigarettpaket.

Agneta Alderstig, Förbundsordförande VI Som Inte Röker

Niclas Malmberg, vice ordförande, VI Som Inte Röker

Här kan du läsa artikeln i Miljömagasinet, sidan 14

Läs vidare