Ansökningen har tidigare avslagits av förvaltningsrätten och kammarrätten.

Det var i december 2013 som miljönämnden i Södertälje förbjöd kaféet att tillåta rökning med vattenpipa mot löpande vite på 20 000 kronor. Löpande vite innebär böter varje gång som tillsynspersonal upptäcker någon som röker vattenpipa i lokalen.

Motiveringen för domstolarnas avslag är att rökförbudet på serveringar enbart gäller tobak. Vattenpipa kan rökas med annat än tobak och då är det lagligt. Kaféägaren hävdar att det enbart är tobaksfria produkter som används.

Men det är ytterligt svårt att analysera vad som röks. Den svårigheten gör att endast ett totalförbud för vattenpipor garanterar att kafébesökarna inte utsätts för olaglig tobaksrök, anser miljönämnden.

Underrätterna säger i sina domar att eftersom tobakslagen är tillämplig endast vid rökning av tobak går kommunens föreläggande om rökförbud längre än vad som kan krävas med stöd av tobakslagen.

Den bedömningen ändras inte av de svårigheter vid tillsynen som miljönämnden anför.

Kammarrätten konstaterar samtidigt att det grundläggande syftet med tobakslagen är att säkerställa att tobak aldrig röks i lokaler där allmänheten har tillträde. Därför måste tillsynsmyndigheten ges verktyg som gör det möjligt att effektivt skydda människors hälsa. Att behöva samla in rökmassa från vattenpipor för laboratorieanalys kan inte vara lagstiftarens mening.

Nämnden hänvisade i sin ansökan bl a till en dom i förvaltningsrätten i Stockholm i november 2014. Det var en kulturförening i Södertälje som trots föreläggande om förbud tillät rökning med vattenpipa i sina lokaler. Föreningen dömdes att betala 20 000 kronor i vite. I ett annat mål mot en restaurangägare förlorade kommunen i kammarrätten.

– Efter högsta förvaltningsdomstolens beslut och med tanke på att vattenpipställena blir allt fler måste tillsynskontrollerna göras tätare, säger Suzanne Bengtsson. Man måste tills vidare även ta prov på rökmassan.Också gästerna bör granskas. Det är inte ovanligt att de själva har med sig tobak.

– För närvarande finns det minst 30 ställen i Stockholmsområdet där det röks vattenpipa. Det är restauranger, men även andra miljöer, som t ex klubblokaler. Alla har inte anmält verksamheten till kommunen och undviker därmed all tillsyn.

Det är kommunerna som har det lokala tillsynsansvaret för att serveringar följer tobakslagens regler om rökfri miljö. Länsstyrelserna har det centrala regionala ansvaret med uppgift att informera och ge råd till kommunerna.

I den proposition om åtgärder för att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv som nyligen lämnades till riksdagen finns ingenting om effektivare tillsyn.

– Hoppet står till tobaksutredningens tilläggsdirektiv som kommer första mars, säger Suzanne Bengtsson.

Läs vidare