Cirka 90procent av världens befolkning bor nu i länder som ratificerat tobakskonventionen och därmed förbundit sig att genomföra konventionens olika artiklar för att minska tobaksbruket och skydda invånarna mot tobaksindustrins marknadsföring.

Tobakskonventionen – the WHO Framework Convention on Tobacco Control – antogs efter nära fyra års förhandlingarav världshälsoförsamlingen i Genève den 23 maj 2003. Tobakskonventionen är den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet. Den har samma status som t.ex. FN:s barnkonvention. Bakgrunden till konventionens tillkomst var att det blivit allt mer uppenbart att de framgångar som nåtts inom den globala folkhälsan med hjälp av olika insatser under 1900-talet hotades av det ökande tobaksbruket. Många länder behöver det stöd som en internationellt bindande konvention utgör för att kunna införa tobakslagar.

Sveriges riksdag ratificerade genom att den 26 maj 2005 anta regeringens proposition 2004/05:118, Tobakskontroll – genomförande av WHOs ramkonvention om tobakskontroll m.m. Dock återstår, enligt Tobaksfaktas uppfattning, mycket arbete för att Sverige ska uppfylla åtagandena i tobakskonventionen.

Här hittar du hela listan över länder som ratificerat tobakskonventionen.

Läs vidare