– Regeringar måste göra det till sin topprioritet att stoppa tobaksindustrins skamlösa manipulation, särskilt av unga människor och av kvinnor, för att rekrytera nästa generation av nikotinister, säger WHOs generalsekreterare Margaret Chan.

Tobaksbruk och passiv rökning dödar nästan sex miljoner människor om året i världen. I Sverige dör varje år omkring 6 600 personer av eget och andras tobaksbruk.

Förbud mot tobaksreklam och andra former av marknadsföring av tobak (exempelvis att tobaksbolag sponsrar kultur, sport eller sociala satsningar) är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska tobakskonsumtionen. Forskning visar, enligt WHO, när ungdomar experimenterar med tobak så beror det i ungefär en tredjedel av fallen på tobaksreklam eller annan marknadsföring. I världen som helhet utsätts 78 procent av ungdomarna i åldrarna 13-15 år regelbundet för marknadsföring av tobak.

– Tobaksanvändning ligger i toppen av listan över hot mot världshälsan och är samtidigt helt förebyggbart, framhåller Margaret Chan.

En WHO-rapport som kom 2011 visade att endast 19 länder (med sex procent av jordens befolkning) hade totala förbud mot all marknadsföring av tobak. Över en tredjedel av världens länder hade mycket svaga begränsningar av marknadsföringen eller inga alls.

Sedan dess har läget förbättrats något i takt med att allt fler länder inför nya lagar för att leva upp till den internationella Tobakskonventionen. Konventionen har ratificerats av 176 länder (Sverige 2005) och säger bland annat att länderna ska införa heltäckande förbud mot marknadsföring av tobak.

Ett viktigt steg i att begränsa marknadsföringen är exponeringsförbud – tobaksprodukter får inte exponeras där de säljs utan ska förvaras utom synhåll för kunderna. Exponeringsförbud har införts i Australien, Kanada, Finland, Irland, Nepal, Nya Zeeland, Norge, Palau och Panama. Australien har dessutom infört neutrala, standardiserade cigarettpaket, ett steg som även Irland planerar att ta nästa år.

I Sverige planeras varken exponeringsförbud eller neutrala paket.

– Statens folkhälsoinstitut lade redan i Folkhälsopolitisk rapport 2010, fram förslaget att förbjuda all marknadsföring av tobaksprodukter, säger Matt Richardson, avdelningschef på Statens folkhälsoinstitut.

– WHO:s internationella tobakskonvention, som Sverige tillsammans med 175 andra länder förbundit sig att följa, är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med att få till detta.

Länk till en WHO-video om Tobaksfria dagen

Läs vidare