netraltWHO har valt temat för att få världens länder att förbereda sig för att införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Att ge alla tobaksförpackningar en enhetlig och oattraktiv utformning är en effektiv åtgärd för att minska efterfrågan på tobak. Sådana förpackningar gör att paketen inte längre kan användas som reklamkanal eller för att ge konsumenterna en felaktig uppfattning om innehållet. De standardiserade förpackningarna gör också hälsovarningarna i text och bild mer effektiva. På bilden här intill syns exempelpaket som visar hur neutrala paket skulle kunna se ut i Sverige.

Riktlinjerna till artiklarna 11 och 13 i den internationella tobakskonventionen rekommenderar att parterna överväger att införa neutrala förpackningar. Tobakskonventionen har ratificerats av 180 länder, bland andra Sverige (redan 2005). Neutrala paket är en viktig del av ett brett åtgärdsprogram för att få ned tobaksbruket.

Intresset för neutrala, standardiserade tobaksförpackningar har börjat öka sedan Australien i december 2012 var först i världen med att införa dem. De goda erfarenheterna i Australien och nödvändigheten av att bekämpa tobaksbruket har fått en rad andra länder att följa efter. Irland, Nordirland, England och Frankrike har lagstiftat och inför neutrala paket i maj 2016. Många andra länder har påbörjat beslutsprocessen och hunnit olika långt.

WHO:s mål med årets 31-maj-kampanj är att väcka uppmärksamhet kring de neutrala paketens viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet och underlätta för världens länder att begränsa tobaksbolagens marknadsföring via paketen. WHO vill också stödja regeringar och civilsamhälle att stå emot tobaksindustrins försök att påverka lagstiftningen på detta område.

I Sverige vill regeringen ha neutrala paket och har gett en utredning i uppdrag att undersöka bland annat den möjligheten att förstärka vår tobakslagstiftning. Utredningen lägger fram sitt betänkande 1 mars, men har redan flaggat för att den anser att det kan behövas ändringar i tryckfrihetslagstiftningen för att kunna införa neutrala paket i vårt land. Andra juridiska experter har genom åren bedömt att en sådan grundlagsändring inte krävs. Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – förklarar varför vi valt att på svenska kalla WHO-temat Neutrala förpackningar – nu!:

– Vi anser att tiden i vårt land är mogen för neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Processen har startat, det finns en politisk vilja och ett stöd i befolkningen. Det är viktigt att snarast gå vidare i processen utan onödiga fördröjningar.

Länk till WHO:s informationssida om årets 31 maj-kampanj

Läs vidare