”Vad EU i stället behöver är ett robust och från tobaksindustrin helt oberoende system för att spåra illegala tobaksprodukter”, skriver Tobaksfakta i brevet till parlamentarikerna.

Avtalet kom till sedan EU-kommissionen hade stämt tre globala tobaksjättar – Philip Morris International, R.J. Reynolds och Japan Tobacco International – för deras inblandning i bland annat omfattande cigarettsmuggling som medförde stora skatteförluster för EU-länderna. Tvisten med Philip Morris löstes genom att tobaksbolaget och EU 2004 ingick ett juridiskt bindande avtal. Avtalet har under 12 år inneburit årliga mångmiljardbetalningar från Philip Morris till EU samt en skyldighet för bolaget att vidta en rad åtgärder för att förhindra smuggling av dess cigaretter.

Nu löper avtalet ut och det finns ett förslag om förnyelse, något som de tobaksförebyggande organisationerna i Europa starkt motsätter sig. Paraplyorganisationen Smokefree Partnership förklarar i ett faktablad att avtalet är ineffektivt och strider mot den internationella tobakskonventionen. Detta är också en av de tyngsta invändningarna mot en förnyelse av avtalet som Tobaksfakta lyfter fram i brevet till Sveriges företrädare i EU-parlamentet. Att samarbeta med tobaksindustrin strider mot tobakskonventionens artikel 5.3, som säger att industrin inte ska tillåtas påverka hälsopolitiken.

Tobaksfakta anser att EU i stället behöver ett spårningssystem som tobaksindustrin inte har någon kontroll över och framhåller att det är viktigt att effektivt bekämpa tobakssmugglingen:

”Som företrädare för aktiva hälsoorganisationer i Europa är vi fortsatt starkt engagerade i att främja effektiva åtgärder för att bekämpa den olagliga handeln med tobak. Olaglig handel leder till ökad tobakskonsumtion bland främst barn och socioekonomiskt svaga grupper där priskänsligheten är som störst.”

Läs hela brevet.

Läs vidare