Det skriverTobaksfakta – oberoende tankesmedja till Kommerskollegium som begärt in synpunkter på ett irländskt lagförslag. Irlands regering planerar att införa standardiserade, neutrala tobaksförpackningar och Sveriges regering överväger att inom ramen för EU:s anmälningsförfarande lämna en formell kommentar om detta lagförslag.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedjaavråder, genom sin ordförande Göran Boëthius, i skrivelsen till Kommerskollegium Sveriges regering bestämt från att klaga på det irländska lagförslaget. ”Tvärtom finns det flera starka skäl att inte företa något som kan förhindra, försvaga eller försena den irländska lagstiftningen”, skriver Tobaksfakta. Så här sammanfattas dessa skäl:

  • Lagförslaget syftar till att motverka skadeverkningarna av tobak. Det finns stark vetenskaplig grund för att ett genomförande av förslaget kraftfullt främjar detta syfte. Även Sverige bedriver ett nationellt folkhälsoarbete för minskat tobaksbruk. Vi har ingen anledning att söka motverka eller sabotera andra länders initiativ inom ramen för deras vetenskapligt baserade folkhälsoarbete.
  • Lagförslaget överensstämmer med WHO:s tobakskonvention, som Sverige har ratificerat. Konventionen föreskriver att parterna ska samarbeta för att genomföra konventionen, och att genomförandearbetet ska skyddas mot påverkan från tobaksindustrin. Om Sverige skulle lämna en formell kommentar mot förslaget, skulle vi svika de förpliktelser vi åtagit oss enligt konventionen.
  • Lagförslaget är också förenligt med EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Det skulle te sig synnerligen egendomligt och illojalt om Sverige skulle desavouera det nya direktivet genom att försöka – negativt – påverka ett annat medlemslands initiativ i överensstämmelse med direktivet.
  • Australien har redan infört lagstiftning om neutrala paket. I samband med detta analyserade parlamentets lagutskott lagstiftningens förenlighet med olika regler och avtal inom området internationell handel (Världshandelorganisationen, WTO). Samtliga avtal (inkl. TRIPS, TBT, GATT) ger möjlighet till regleringar kring liv och hälsa. Lagutskottet fann där inga hinder mot att genomföra lagen. Vi kan inte finna någon saklig grund på vilken Sverige skulle kunna basera en annorlunda åsikt.
  • I Sverige bedrivs redan två statliga utredningar i syfte att klarlägga vilka lagändringar (inklusive grundlagsändringar) som eventuellt kan behövas för att fullt ut implementera EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Det vore anmärkningsvärt och olyckligt om regeringen nu – genom en officiell kommentar – skulle binda sig för en viss bestämd åsikt i frågor som är under utredning.

Här kan du läsa hela skrivelsen till Kommerskollegium.

Läs vidare