Lungläkaren och tobaksexperten Göran Boëthius fokuserar i sin artikel på läkarnas möjligheter att minska tobaksskadorna

”Läkarrollen innehåller många delar, alla med betydelse för tobaksfrågan”, skriver han och menar att läkaren bl a kan vara förebild och opinionsbildare i tobaksfrågan vid sidan av det viktiga arbetet att hjälpa tobaksbrukare att bli tobaksfria.

Läkartidningens Tema:Tobak innehåller dessa artiklar:

Inledning
Tobaksrökningen måste bort, Hans Gilljam

Medicinsk kommentar
Läkaren har en viktig roll i kampen mot tobaksdöden, Göran Boëthius

Klinik och vetenskap
Tobaksberoende är starkt… och svårt att bryta, Hans Gilljam
Rökstopp ger snabba hälsovinster, Hans Gilljam
Läkare första länken i rökavvänjningskedjan, Matz Larsson
Hjälp till rökfrihet inför operation en självklarhet, Göran Modin
Snusning en kontroversiell folkhälsofråga, Gunilla Bolinder

Här är en länk till Göran Boëthius artikel.

Läs vidare