I tidskriften Tobacco Journal presenterar forskare från The Johns Hopkins Institute for Global Tobacco Control en global undersökning av hur länder hanterar det vita snuset. Under 2021 skickade forskarna förfrågan till 97 länder och 63 länder svarade. Av dessa finns 27 länder inom EU (plus Norge och Island). I denna artikel har vi valt ut EU-länderna och svaret som forskarna fått från dem. Forskarna har frågat:

  • Finns det vitt snus på marknaden i landet?
  • Hur regleras vitt snus?
  • Påverkas regleringen av om snuset kommer från tobak eller är syntetiskt framställt?

Sedan har forskarna analyserat svaren utifrån kriterier som åldersgränser, beskattning, hälsovarningar på produkterna, hur de marknadsförs, hur paketen är utformade, ingredienser och nikotinkoncentration.  Svaren visar att det finns enorma variationer kring reglering gällande det vita snuset; allt ifrån avsaknad av reglering till strikta lagar som syftar till att förhindra förekomst av produkten.

Genom att lyfta fram hur några länder har infört lagar för vitt snus, oavsett ursprung, kan det få andra länder att reflektera över sina möjligheter och kan kanske komma fram till att de har mer makt än de från början tänkte sig. Det kan också gälla andra produkter, som exempelvis e-cigaretter skriver forskarna.

Forskarna reflekterar också över utmaningen när det gäller lagstiftningen för tobaks- och nikotinprodukter i framtiden. De skriver:

Beslutsfattare måste överväga om lagstiftningen behöver byta fokus från tobak till nikotin. Samtidigt måste man också ta ställning till om lagstiftningen för vitt snus ska vara den samma som för andra tobaksprodukter. När tobaksindustrin förändrar sina produkter, och skapar en mix av produkter, då måste även beslutsfattare reflektera över hur lagstiftningen ska se ut.

Nedan följer forskarnas slutsatser vad gäller de europeiska länderna som är med i undersökningen:

Vitt snus finns på marknaden och regleras:
Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italien, Litauen, Norge och Polen.

Vitt snus finns på marknaden men regleras inte:

Montenegro; Nederländerna; Sverige*; Storbritannien (England, Nordirland, Skottland, Wales)

Vitt snus inte på marknaden men finns regler för produkten:

Spanien

Vitt snus inte på marknaden och inte heller regler för produkten:

Rumänien

Vitt snus inte på marknaden och forskarna inte fått svar när det ställt frågor:
Luxemburg

Många av länderna har svarat att man avvaktar lagstiftning i väntan på reglering på EU-nivå, men det finns också länder som gjort förändringar i lagarna. I Spanien kom man fram till att existerande lagstiftning för tobaksprodukter inte täckte vitt snus, då reglerade man det som medicin. När denna artikel var färdigställd, juni 2022, hade inte något vitt snus godkänts som medicin.

I Tjeckien har man gjort ett tillägg i lagen för att täcka också syntetiskt vitt snus. På Island förändrades lagstiftningen 2022 för att täcka in nikotinprodukter. En nikotinprodukt är en produkt som innehåller nikotin, oavsett ursprung.

Klassificeringar påverkar lagstiftningen

Forskarna har också undersökt hur länderna klassificerar det vita snuset och hur det påverkar lagstiftningen.

Klassificering i länder som reglerar allt vitt snus.

Belgien:  Tobaksprodukter: tobaksbaserade produkter och liknande produkter.

Tjeckien Tobaksprodukter (nikotinpåsar framställd från tobak): En produkt som kan användas och innehåller icke-processad eller hela eller rå bitar av genetiskt modifierad tobak.

Denmark Tobakssubstitut: Produkt som innehåller nikotin som inte är en tobaksprodukt, en e-cigarett och som inte är godkänd som medicin enligt dansk lag eller EU-reglering.

Finland Medicin: Nikotinprodukter klassificeras antingen som medicinska överdiskprodukter (upp till 4 mg nikotin) eller receptbelagda mediciner (mer än 4 mg nikotin).

Frankrike Giftigt ämne: Substanser eller förberedelser och medicinska produkter avsedda för människor och produkter som innebär högsta nivå av hälsorisker.

Island Nikotinprodukter. En produkt som innehåller nikotin, oavsett det är utvunnet ur tobak eller inte, och inte på annat sätt innehåller substans från tobak, exempelvis nikotinplåster, men inte är avsedd för inhalering.

Italien
Tobaksprodukter (nikotinpåsar som utvinns ur tobak) Produkter som kan konsumeras och som innehåller, även delvis, tobak, genmodifierad eller inte.
Produkter innehållande nikotin (syntetiska nikotinprodukter) Produkter, andra än punktbeskattade tobaksvaror, som innehåller nikotin och som har gjorts i ordning för att, utan förbränning eller inhalering, absorbera substansen i kroppen, även med hölje som är till för konsumtionen.

Norge Nya tobaks – eller nikotinprodukter: Produkter som kan rökas, sniffas, sugas eller tuggas om de är totalt eller delvis gjorda av tobak (tobaksprodukter). Nikotinprodukter är vilken produkt som helst som innehåller nikotin som är avsett för konsumtion, genom inhalering, tuggande, absorption, i löst form eller på annat sätt intagen, med undantag för tobaksprodukter.

Portugal Medicin: Vilken substans eller kombination av substans som helst som presenteras som att ha botande eller sjukdomsförebyggande egenskaper för människor, eller dess symptom, eller som kan administreras i människan som ett sätt att fastställa medicinska diagnos, eller utföra farmakologisk, immunologisk eller metabolisk påverkan, för att återupprätta, korrigera eller modifiera psykologiska funktioner.

Spanien Medicin: Vilken substans eller kombination av substans som helst som presenteras som att ha botande eller sjukdomsförebyggande egenskaper för människor, eller dess symptom, eller som kan användas eller administreras i människan för att återupprätta, korrigera eller modifiera psykologiska funktioner, leda till farmakologisk, immunologisk eller metabolisk påverkan, eller fastställa en diagnos.
 

Klassificiering länder som enbart reglerar vitt snus från tobaksplantan

Litauen
Tobak för oral användning: En tobaksprodukt avsedd för oral användning, annan än inhalering eller tuggande, som är gjord helt och hållet eller innehåller tobak, och som levereras i portioner, vanligtvis enkla eller porösa påsar, som ett puder eller fina partiklar, eller som blandning av det.

Polen Rökfri tobaksprodukt: En tobaksprodukt som inte innehåller förbränningsprocess, inkluderandes tuggtobak, nasal och oral tobak.

Lagstiftningen behöver förändras

Genom att lyfta fram hur några länder har infört lagar för vitt snus, oavsett ursprung, kan det få andra länder att reflektera över sina möjligheter och kan kanske komma fram till att de har mer makt än de från början tänkte sig. Det kan också gälla andra produkter, som exempelvis e-cigaretter skriver forskarna.

Forskarna reflekterar också över utmaningen när det gäller lagstiftningen för tobaks- och nikotinprodukter i framtiden. De skriver:

Beslutsfattare måste överväga om lagstiftningen behöver byta fokus från tobak till nikotin. Samtidigt måste man också ta ställning till om lagstiftningen för vitt snus ska vara den samma som för andra tobaksprodukter. När tobaksindustrin förändrar sina produkter, och skapar en mix av produkter, då måste även beslutsfattare reflektera över hur lagstiftningen ska se ut.

(Sedan artikeln skrevs kan förändringar ha gjorts i lagstiftningen i olika länder)

Läs vidare