Det är organisationen Framework Convention Alliance, FCA, som i brev till Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, biståndsminister Gunilla Carlsson, miljöminister Lena Ek samt chefen för FNs Utvecklingsprogram, UNDP, Helen Clark, ställer kravet att priset återtas.

ITC, som står för Indian Tobacco Company, var ett av elva privata företag som vid miljökonferensen i Rio de Janeiro fick ta emot så kallade World Business and Development Awards. Prisen delas ut till företag som satsar på att förbättra levnadsstandarden för människor i världens mest eftersatta områden. ITC belönades för sitt program för byskogsodlingar, social forestry.

Det är FNs utvecklingsprogram som i samarbete med bl a Sida, administrerar priserna.

Chockade och besvikna

Framework Convention Alliance, FCA, är en sammanslutning av frivilliga organisationer världen runt som medverkar till utformningen av riktlinjer och tillämpningen av WHOs Ramkonvention för tobakskontroll. FCAs ordförande Laurent Hubert och chefen för WHOs sydostasiatiska region, Shoba John, skriver i breven till makthavarna:

”Vi blev chockade och besvikna när vi fick höra att Indiens största cigarettillverkare och också största köpare, beredare och exportör av råtobak, ITC, fick priset World Business and Development Award.

Tobaken dödar årligen omkring sex miljoner människor. Trots detta ohyggliga dödstal fortsätter tobaksindustrin inte bara att tillverka och marknadsföra allt fler cigaretter utan använder sina ekonomiska resurser till lobbyverksamhet och manipulation av medierna för att påverka regeringarna och underlätta distributionen av sina dödliga produkter. En strategi är att satsa på olika former av välgörenhet i form av sociala program för att minska uppmärksamheten på kärnverksamheten och skapa en positiv bild av företagen i allmänhetens ögon, genom t ex social forestry.

Bidrar till kalhuggning

Vid sidan av all skadlig inverkan på hälsan svarar tobaksindustrin också för en stor del av den pågående avskogningen. Det är ironiskt att ett bolag som i betydande utsträckning bidrar till kalhuggning och underutveckling belönas för sitt skogsbruk och sina utvecklingsinsatser.

Tobaken svarar för hälften av ITCs omsättning och den exporteras till ett 50-tal länder.

FCA konstaterar att riktlinjerna för artikel 13 i Tobakskonventionen, som gäller alla anslutna länder varav Sverige är ett, rekommenderar att reklam kring tobaksbolags aktiviteter som går ut på att skapa en bild av ett socialt ansvarsfullt företag förbjuds med motiveringen att det är tobaksreklam.

Det är så mycket mer upprörande att det är organisationer som FNs utvecklingsprogram och svenska Sida, engagerade i hälsofrågor och tobaksförebyggande åtgärder, som sponsrar och tilldelar ett utvecklingspris till ett tobaksbolag, samtidigt som bolagets kärnverksamhet fortsätter att orsaka ännu mer fattigdom, sjukdom, död och miljöskador.”

– Mot bakgrund av Sidas tidigare banbrytande arbete med att få in tobaksprevention i biståndspolitiken är det aktuella priset till ett tobaksbolag mycket anmärkningsvärt, säger den tobakspolitiska experten Margaretha Haglund. I början av 2000-talet stödde Sida under tre år Framework Convention Alliance, FCA, för att utveckla de frivilliga organisationernas medverkan i arbetet med WHOs Ramkonvention för tobakskontroll. Myndigheten har också gjort insatser mot tobak både i Afrika och i Vietnam.

Sida borde vetat bättre

– ITC är den största tobakstillverkaren i Indien, ett land där tobaken årligen dödar nära en miljon människor. Koncernen har 80 procent av landets cigarettmarknad. Att den nu investerar pengar i skogsodling känns absurt när man vet att det går åt sju kilo ved för att värmetorka ett kilo av just den tobak som odlas i Indien och som ITC hanterar i stora mängder.

– ITC är mycket skickliga när det gäller aktiviteter av typen ”corporate social responsibillity”, CSR, socialt ansvarsfullt företag, men Sida borde ha vetat bättre och förhindrat att ett tobaksbolag fick ett så prestigefullt pris.

– Även artikel 5.3 i tobakskonventionen är mycket tydlig när det gäller CSR och rekommenderar att sådana aktiviteter så långt som möjligt ska regleras när det gäller tobaksindustrin.

Läs vidare