Om en kvinna röker och/eller utsätts för mycket stress när hon väntar barn, ökar risken för att barnet som vuxen ska hamna i nikotinberoende. Det visar en forskningsstudie som pågått i 40 år och nu publiceras i tidskriften Biological Psychiatry. Undersökningen visar också att sambanden mellan mammans rökning och stress å ena sidan och nikotinberoende hos det vuxna barnet bara gäller för döttrar.

– Vår studie pekar på att rökning under graviditet och höga stresshormonnivåer hos mamman skapar en dubbel risk för nikotinberoende hos avkomman. Eftersom rökande mammor ofta lever under mer pressade förhållanden och är mer stressade, utgör detta samband ett allvarligt folkhälsoproblem, säger dr Laura Stroud, en av forskarna bakom studien och verksam vid the Centers for Behavioral and Preventive Medicine at The Miriam Hospital i Providence, Rhode Island, USA.

Resultaten visade att hos döttrarna men inte hos sönerna fanns ett samband mellan höga stresshormonnivåer hos mamman under graviditeten och nikotinberoende hos avkomman. Även det redan kända sambandet mellan rökning hos modern under graviditet och nikotinberoende hos det vuxna barnet bekräftades, hos döttrarna.

– Vi vet ännu inte vad denna skillnad mellan döttrar och söner beror på. I vart fall är det viktigt att vara medveten om döttrarnas sårbarhet för nikotinberoende eftersom det kan skapa en ond cirkel av nikotinberoende i generation efter generation, säger Laura Stroud.

Läs vidare