”En av regeringens viktigaste målsättningar är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är en ambitiös men viktig målsättning för att öka jämlikheten i vårt land. Att sluta de påverkbara klyftorna kräver insatser inom en rad politikområden, bl.a. inom folk- hälsopolitikens målområde elva – Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel”, skriver folkhälsoministern.

När det gäller tobaksfrågan konstaterar han:

”Tobaksbruket är en stor folkhälsoutmaning och regeringen ser positivt på målet om ett rökfritt Sverige 2025. Regeringen har också redan tagit stora kliv framåt i det tobakspreventiva arbetet i och med att regeringens utredare fått tre omfattande tilläggsdirektiv i det pågående utredningsarbetet om införandet av EU:s tobaksproduktdirektiv.”

I åtgärdsprogrammet finns en rad mål som ska prioriteras under 2015 och många av dem handlar om att skydda barn och ungdomar mot bland annat tobaksbruk och passiv rökning. ett av de prioriterade målen på tobaksområdet är också att aktivt verka för att Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (tobakskonventionen) efterlevs.

Åtgärdsprogrammet för ANDT-politiken 2015 presenteras samtidigt som den tidigare regeringens och riksdagens samlade strategi för ANDT-arbetet 2011-2015 nu är under utvärdering. Statskontoret ger i sin utvärdering ett blandat omdöme – många bra saker har skett lokalt och regionalt tack vare ANDT-strategin, men ännu mer skulle kunna ha hänt om Folkhälsomyndigheten hade arbetat övergripande och samordnande med strategin, anser Statskontoret.

Läs vidare