Efter publiceringen av Chantlers rapport meddelade folkhälsominister Jane Ellison att regeringen nu snarast tänker låta förslaget om standardiserade förpackningar gå på en kort offentlig remiss. Hon var tydlig med att syftet är att så fort som möjligt lagstifta om denna nya begränsning av marknadsföringen av tobak. Regeringarna i Skottland, Wales och Nordirland har gett parlamentet i London mandat att lagstifta även för deras räkning.

Den brittiska regeringen har även tidigare haft planer på att följa i Australiens fotspår och lagstifta om standardiserade tobaksförpackningar. Den gången backade dock regeringen efter stark kritik från tobaksindustrin och dess allierade. Den oberoende utredaren Cyril Chantler tillsattes med uppdrag att granska tillgängliga fakta och bedöma vilka effekterna av en lag om standardiserade förpackningar kan bli.

Cyril Chantler är en välrenommerade medicinsk expert och bland annat tidigare professor i pediatrisk njurmedicin. I sin utredning har han självständigt prövat slutsatserna i en genomgång av 37 forskningsstudier som forskare vid University of Stirling har publicerat.

Chantler konstaterar i sin rapport att det är vetenskapligt styrkt att standardiserade förpackningar är mindre lockande och attraktiva än vanliga cigarettpaket. Han drar också slutsatsen att det är troligt att denna minskade attraktivitet så småningom kommer att påverka konsumenternas beteende och leda till minskad rökning.

Han framhåller därtill att ”mycket starka bevis” visar att tobaksreklam ökar risken för att barn ska börja röka. Paketen är en viktig reklamyta för tobaksbolagen och kallas ibland den tyste försäljaren, ”silent salesman”. Detta gör, menar han, att det är sannolikt att vanliga cigarettpaket – med attraktiv design – bidrar till att rökningen ökar.

Cyril Chantler skriver även i sin rapport att det saknas övertygande bevis för att standardiserade paket ökar tobakssmuggling och leder till billigare tobak (något som vore olyckligt eftersom det ökar konsumtionen). Han påpekar att tobakspriserna i Australien har fortsatt att öka sedan standardiserade förpackningar infördes. Dessutom, skriver han, har staten möjlighet att hålla prisnivån uppe genom skattehöjningar om det skulle behövas.

– Forskning kan inte slutgiltigt bevisa att en enskild åtgärd som standardiserade tobaksförpackningar kommer att minska rökningen och det går inte att genomföra en kontrollerad forskningsstudie, säger Cyril Chantler.

– Ändå vågar jag tryggt hävda att det finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att säga att det är mycket sannolikt att standardiserade förpackningar kommer att bidra till en måttlig men viktig minskning av rökningen. Denna effekt kan optimeras om åtgärden är en del av en bredare tobaksförebyggande strategi.

Här hittar du Cyril Chantlers rapport

Läs vidare