– Det som särskilt har påverkat tobaksvanorna är de genomförda skattehöjningarna, införandet av rökfria serveringar och de medel som satsats i två nationella regeringsuppdrag till Statens folkhälsoinstitut åren 2002–2005 och 2008–2010. De sistnämnda regeringsuppdragen har framför allt bidragit till utökade satsningar på regional och lokal nivå samt i ideella organisationer, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens Folkhälsoinstitut.

Utbudet av tobaksavvänjning har, enligt kunskapsunderlaget, ökat och allt fler kommuner inför rökfri arbetstid. Engagemanget för att arbeta med tobaksfrågan anses också ha ökat hos länsstyrelserna, framför allt genom att ANDT-samordnarna sedan 2008 fått sitt ansvarsområde utvidgat till hela området: alkohol, narkotika, dopning och tobak.

När de elva folkhälsopolitiska målen fastställdes av riksdagen 2003, beslutades för tobakens del också om fyra nationella delmål till år 2014. Beräkningar som bygger på jämförelser av andelen tobaksbrukare i de olika delmålen 2004 och 2010 visar att delmålen blir svåra att nå till 2014. Här är delmålen och uppskattningar av hur långt arbetet inom respektive målområde har kommit.

1. En tobaksfri livsstart – uppskattad måluppfyllelse 2010: 12 procent
2. En halvering av antalet ungdomar som börjar röka eller snusa – uppskattad måluppfyllelse 2010: 19 procent.
3. En halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest – uppskattad måluppfyllelse 2010: 41 procent.
4. Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning – uppskattad måluppfyllelse 2010: 32 procent.

Statens folkhälsoinstitut föreslår fortsatta satsningar på generella åtgärder som når många i samhället. Åtgärder som prishöjningar, skärpt lagstiftning med införande av ett heltäckande marknadsföringsförbud för tobak, fler rökfria miljöer samt en ökad tillgänglighet till tobaksavvänjning är särskilt viktiga om Sverige ska kunna minska andelen tobaksbrukare ytterligare och nå de nationella delmålen. Vidare behöver kommunerna prioritera tillsynen enligt tobakslagen. Dessa föreslagna åtgärder kommer på sikt också bidra till att de socioekonomiska skillnaderna i tobaksbruk minskar.

På denna länk kan du ladda ned eller beställa kunskapsunderlaget.

Läs vidare