Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag bland annat att följa kunskapsläget när det gäller hälsorisker med radon och att sprida den kunskapen.

Hälsoriskerna med radon beror på att radon och radondöttrar (som bildas när radon sönderfaller) följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar cellskador som kan leda till lungcancer. Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas.

Omkring 15 procent av all lungcancer i Sverige beräknas ha en koppling till radon – och i de flesta fall även till rökning. Det finns nämligen en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Sannolikheten för lungcancer vid förhöjda radonhalter är 25 gånger högre för den som röker jämfört med den som inte röker, konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det svenska gränsvärdet för radon i bostäder och skolor är 200 Bq/m3 . Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 går det på sikt att undvika omkring 200 lungcancerfall om året. Men för en rökare som bor i ett ”radonhus” är, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten, den mest effektiva åtgärden för att minska lungcancerrisken att sluta röka.

Läs vidare