Ett av de många sidoeventen vid förra veckans internationella tobakskonferens i Geneve handlade om jämställdhet och tobak, och inleddes av Bontle Mbongwe, forskare vid University of Botswana, som visade bilder på hur tobaksföretagen försöker manipulera unga människor som lever i fattigdom att sälja tobak på gatan med argumentet att det är ett sätt att försörja sig.

– Tobaksförsäljning lyfts fram som en väg till frihet och att få självkänsla och makt över sitt eget liv. Många unga kvinnor i dessa länder lockas också till de nya tobaksprodukterna som vattenpipa och e-cigaretter som marknadsförs som säkra och hälsosamma produkter, sa Bontle Mbongwe.

Samtidigt påminde hon om att kvinnor ofta drabbas av passiv rökning. Även om cigarettrökning är vanligast bland män drabbas ändå kvinnor av röken och därtill också av nikotin från de nyare tobaksprodukterna som de använder. Ett tredje problem, enligt Bontle Mbongwe, är att medvetenheten kring alla dessa omständigheter inte är så stor bland de som arbetar med tobakskontroll.

– Tobaksindustrin är duktig på att paketera sina budskap på subtila sätt och därför behöver vi som arbetar mot tobak få mer kunskap om förhållandet mellan kön och tobak så att vi kan få fram rätt policys och strategier.

I en ny rapport Gender-Responsive Tobacco Control: Evidence and options for policies and programmesdiskuteras utvägar för det förebyggande arbetet. Tobaksanvändningen bland kvinnor och män världen över varierar och hänger starkt samman med könsnormer. Bland världens unga rökare mellan 15 och 24 är 83 procent män. I Afrika är motsvarande siffra 91 procent medan siffran för Europa är 67 procent. En av författarna bakom rapporten är Soon-Young Yoon, International Alliance for Women för FN, som också deltog på eventet på COP8.

– Förklaringarna bakom de stora skillnaderna i rökning mellan män och kvinnor handlar om sociala konstruktioner, normer och samhällets acceptans till rökning, något som tobaksindustrin förstått och använder sig av när de ska nå målgrupper, menade Soon-Young Yoon.

Att nå män med normer om ”outdoorsman”, maskulinitet och frihet eller kvinnor med feminina värden som ”kreativitet” är några exempel på signaler i reklam från tobaksföretag.

Både Bontle Mbongwe och Soon-Young Yoon vill se fler policys och program med genusperspektiv. Åtgärder för att minska både utbud och försäljning måste ha ett genusperspektiv. Samarbete med civilsamhällets organisationer, utbildningssektorn och sjukvården lyfter också som mycket viktigt för att stärka jämställdhetsperspektivet på tobaksfrågan.


Fakta om Conference of the Parties:

COP är världens enda mellanstatliga möte som helt ägnas åt tobaksprevention. Mötet är en plattform för policyformulering och för att arbeta fram gemensamma mekanismer för det globala tobakspreventiva arbetet. I COP ingår 181 parter, varav 180 är länder och den sista parten är EU. På konferensen närvarar även icke-statliga organisationer som observatörer, olika FN-organ och representanter från länder som inte ratificerat konventionen.

Årets COP är den åttonde i ordningen och äger rum i Geneve den 1-6 oktober 2018. Mer än 1000 delegater närvarar.Med årets konferens sjösätts en ny riktning, där man avser att det tobakspreventiva arbetet framöver ska kompletteras med ökat fokus på tobak relaterat till hållbar utveckling, klimatförändringar och mänskliga rättigheter.


“Gender-responsive tobacco control policies”

Den 2 oktober hölls ett sidoevent till den internationella tobakskonferensen COP8 i Geneve, med syftet att lyfta fram policys och strategier för att accelerera genusperspektivet i det tobaksförebyggande arbetet. Flera exempel gavs på hur beslutsfattare, civilsamhällesorganisationer, kvinno- och ungdomsgrupper, hälsoarbetare oh andra kan arbeta konkret med den här frågan.

Seminariet arrangerades i samarbete mellan Action on Smoking and Health (ASH), Framework Convention Alliance (FCA), International Network of Women Against Tobacco (INWAT), the International Alliance of Women (IAW), and Global Health 50/50 (based at UCL Centre for Gender and Global Health).


Läs vidare