Det är idag allmänt känt att traditionell rökning är skadligt för hälsan, och som ett led i det jobbar tobaksindustrin för att ta fram nya produkter som sägs vara mindre skadliga. Huruvida detta är sant har olika aktörer skilda uppfattningar om, men en sak är säker: tobak har stor påverkan på vår miljö oavsett i vilken form den förpackas. Mycket mer än de flesta vet om. All tobak som odlas, produceras, brukas och slängs påverkar vår planet negativt. Det gäller de traditionella cigaretterna, men även snus, e-cigaretter och produkter av typen heat-not-burn.

Tobaksindustrin säljer inte traditionella cigaretter – eller för den delen de ”nya produkterna” och snus – för att det vill befolkningen väl. Nej, deras retorik syftar till att bibehålla ett så högt nikotinberoende som möjligt bland befolkningen. Anledningen är förstås att säkerställa industrins ekonomiska vinster, även i framtiden. Att tobak har så stor miljöpåverkan är därför en fråga som industrin helst vill hålla ur synhåll för allmänhet och politiker.

Bredda debatten om tobaken

Tobaksfakta vill, tillsammans med Läkare mot Tobak, istället göra tvärtom, och se till att frågan uppmärksammas. Anledningarna till det är flera:

  1. Med tanke på de problem vi brottas med globalt när det gäller miljö- och klimatfrågan behöver tobakens alla aspekter problematiseras. Tobak behöver belysas och debatteras bredare än enbart som en hälso – eller samhällsekonomisk fråga. Minskat tobaksbruk gynnar vår planet och vi kan se på tobaksavvänjningen som en generalrepetition inför den mycket större och svårare globala fossilbränsleavvänjningen.
  2. I Sverige använder 24 procent av befolkningen regelbundet tobak.  Det pratas ofta om att rökningen minskar i Sverige, men tobaksbruket är fortfarande högt och därmed bidrar vi fortfarande till miljöförstöring i hög grad.
  3. Att sprida kunskap om tobakens miljöpåverkan kan bidra till att fler unga avstår att börja använda tobak, eftersom de tycker att det är viktigt att värna om miljön. Ingen annan än tobaksindustrin vinner på att unga börjar med tobak, oavsett i vilken form den brukas.

Granskande artiklar utifrån forskning

Under de kommande fem veckorna kommer vi att sprida en animerad film på sociala medier samt publicera artiklar som grundligt beskriver hur tobaken, i alla led från odling till avfall, bidrar till att förstöra vår planet.  

Första veckan skriver vi om konsekvenserna av odlingen. Tobaksindustrins odlingar är en betydande orsak till att 1,5 miljarder hektar skog gått förlorad globalt sedan 1970.  För att skapa mer odlingsmark hugger industrin ned och bränner skog i en sådan takt att återväxt inte sker.

Andra veckan lyfter vi produktionens påverkan på miljön. Även produktionen kräver nämligen stora mängder skog för att torka den skördade tobaken, dessutom kräver produktionen också stora mängder vatten:  Enbart tillverkningen av de 6250 miljarder cigaretter som röks varje år slukar 23 biljoner liter vatten. Är det rimligt att vi använder jordens begränsade resurser på det sättet?

Tredje veckan fokuserar vi på bruket, som påverkar miljön mer än de flesta vet. Till exempel är orsaken till många bränder i naturen slarv med att släcka fimpar, och dessa bränder får allt för ofta tragiska och stora konsekvenser för växt- och djurliv.  

Fjärde veckan belyser vi avfallet, som är en stor miljöbov. 80 procent av avfallet i svenska städer kommer från använda tobaksprodukter;  cigarettfimpar, snusprillor, tomma snusdosor och cigarettpaket. Även skräp från e-cigaretter bidrar till nedskräpning. 

Femte veckan avslutar vi temaserien med en debattartikel med förslag om åtgärder som kan hjälpa politiker och andra beslutsfattare att ta kloka beslut i tobaksfrågan. De har makt att agera för att minska tobaksbruket – för att de värnar om individers hälsa, samhällsekonomin, och inte minst om vår planet. 

Sprid budskapet vidare
Tycker du att det är viktigt att tobakens miljöpåverkan uppmärksammas? Sprid filmen och artiklarna vidare!  

Här kan du se filmen!

Kontaktpersoner
Hans Gilljam, professor emeritus
Mail: hgilljam@gmail.com

Källor:
Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten 2018.

Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018 (VISIR)

 

 

Läs vidare