Den största delen av tobaksindustrins klimatpåverkan kommer från skogsavverkningar. När skogen försvinner ökar koldioxidhalten i atmosfären.
Den globala avskogningen bidrar till 20 procent av klimatförändringarna enligt WHO. Tobaksproduktionen bedöms orsaka förluster om cirka 200 000 hektar skog om året, vilket är 1,7 procent av den totala avskogningen i världen.  Av tobaksproduktionens avskogning står torkning av tobaken med ved för 42 procent, papper till paket och cigarettproduktion för 12 procent.

–Tobaksindustrin nämner ingenting om detta i sina hållbarhetsredovisningar. Där flyttar de fokus till energianvändningen i produktionsprocessen, säger Niclas Malmgren, vetenskapsjournalist som har skrivit Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018 för Visirs räkning.

Avskogning innebär också att den biologiska mångfalden minskar. Enligt FN är det ett lika stort problem som klimatförändringarna, vilket på sikt kan få stora konsekvenser för hela ekosystem och livet på jorden. I Kina, där nästan hälften av världens cigaretter produceras, står tobaksproduktionens avskogning för cirka 18 procent. Man har börjat byta ut trä mot kol i torkningsprocessen, vilket dock inte är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt.

Vattenintensiv produktion

Tobaksproduktionen är vattenintensiv, vilket är särskilt problematiskt när tobaksfabriker är anlagda i områden med torka eller bristande tillgång till vatten.
Enligt WHO är den totala vattenkonsumtionen för tobaksindustrins alla led cirka 22,2 miljoner kubikmeter per år. Det stora problemet är dock inte vattenvolymen i sig, utan att det handlar om uttag av grundvatten vilket successivt försämrar vattentillgången.

Ett annat vattenproblem handlar om förorenat vatten från framställningsprocessen, som inte tas om hand på ett korrekt sätt utan bidrat till att vattendrag förgiftas.

Transporter och andra orsaker till miljöpåverkan

Transportsektorn beräknas stå för cirka 14 procent av klimatpåverkan globalt. Tobaksindustrin orsakar transporter i flera led, från odling av tobaksplantan till distribution till slutanvändaren. Transporterna sker i stor omfattning med dieseldrivna lastbilar, men också med flyg. Utöver klimatpåverkan orsakar förbränning av diesel också luftföroreningar, vilka är cancerogena.  Några ytterligare miljöeffekter från tobakstillverkning är:

• tusentals kemikalier som används vid produktion
• metaller som används i tillverkning
• energi som används för tillverkning
• trämassa vid cigarettpapper- och tobaksförpackningstillverkning
• energi som används vid tillverkning och tankning av lastbilar, fartyg och flygplan för att transportera tobaksprodukter från produktionsanläggningar till detaljhandeln
• användningen av plast tillverkad från fossil råvara som används bland annat till filter och förpackningar

Problem värdera utsläppssiffror från industrin

Enligt WHO beräknas de totala koldioxidutsläppen som tobaksindustrin orsakar vara minst 84 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 0,168 procent av de totala utsläppen globalt. En koldioxidekvivalent är den klimatpåverkan en växthusgas har, översatt till motsvarande påverkan från utsläpp av koldioxid.
Produktionen bidrar med luftföroreningar, bland annat av svaveldioxid som försurar mark och vatten. Tobaksindustrins utsläpp av svaveldioxidekvivalenter beräknas vara 452 miljoner kilo per år, vilket är 24 gånger Sveriges utsläpp.

När det gäller avfallet från produktionen uppgår det enligt WHO till 25 miljoner ton fast avfall per år, varav drygt 200 000 ton utgörs av kemiskt avfall.

Tobaksindustrin flyttar också produktion till länder med svag miljölagstiftning där avfallet ofta tas om hand på undermåliga sätt.

I allmänhet rapporterar tobaksföretag basdata som årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter, vattenanvändning, avloppsvatten, mängd fast avfall till deponering, andel återvinningsavfall och mängd farligt avfall, enligt WHO. Det största tobaksbolaget i världen, China National Tobacco Company (CNTC), som producerar ungefär 44 procent av de cigaretter som konsumeras globalt, har dock inga offentligt tillgängliga miljörapporter.

Det finns också flera problem med självrapporterade data. Dels finns det ingen oberoende instans som kan verifiera dem. Dels är de inte heller rapporterade på ett liknande sätt, vilket gör dem svåra att jämföra mellan bolagen. En enhetlig och omfattande miljöeffektredovisning saknas. Dessa faktorer utgör ett hinder för att utvärdera tobaksproduktionens verkliga miljöpåverkan, skriver WHO i rapporten Tobacco and its environmental impact: an overview.

Svårt få helhetsgrepp

Tobaksproduktion har alltså en enorm miljöpåverkan, men att få ett samlat grepp är svårt eftersom det inte ligger i tobaksbolagens intresse att redovisa siffrorna öppet, eller på ett sådant sätt att de går att jämföra. Tobaksindustrin flyttar produktionen från rikare till fattigare regioner, bland annat när miljölagstiftning skärps. Detta leder till att de rikare områden där produkterna används inte själva utsätts för tobaksproduktionens miljöpåverkan.

Flera av tobaksbolagen lyfter fram hur de genom att ställa om sin energiförsörjning till förnybar elproduktion tar klimatansvar. Det är dock grönmålning* – alltså förskönande – att påstå detta, då tobaksproduktionens största klimatpåverkan kommer från avskogningen. Dessutom är energianvändning i sig en resursfråga, oavsett hur energin produceras. Det finns alltid alternativa användningsområden för den energi som används i tobaksproduktionen.

”Annan energianvändning, som i dag sker utifrån icke­förnybar elproduktion, skulle kunna försörjas med förnybar elproduktion om inte denna utnyttjades för tobaksproduktion. Även den förnybara delen av tobaksproduktionens elförsörjning kan därför sägas vara en belastning, varför det är intressant att se till tobaksindustrins hela energianvändning, även den förnybara”, skriver Niclas Malmberg i Visirs rapport Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018.

*grönmålning, efter engelskans greenwashing, är ett begrepp som används när den som bedriver en verksamhet försöker att skapa en bild av att vara miljövänlig och då belysa enskilda miljövänliga insatser. Dessa kan dock vara obetydliga jämfört med andra miljöstörningar som företaget orsakar.

Läs mer

A Non Smoking Generation: Den stora tobakslögnen

The Tobacco atlas, som är ett partnerskap mellan American Cancer Society och Vital Strategies, kartlägger tobak ur en mängd aspekter.

Tobaksfakta, 2019: Om tobakens miljöpåverkan

VISIR: Tobaksindustrin, en av de största miljöbovarna

Niclas Malmberg. Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018. Stockholm: Visir; rapport 2018

World Health Organization (WHO), 2017: Tobacco and its environmental impact: an overview

Zafeiridou M, Hopkinson N S, Voulvoulis N. Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018

Fakta i siffror

• Tobaksindustrins totala klimatpåverkan för avskogning, energi och transporter motsvarar 0,37 procent av mänsklighetens miljöpåverkan – det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges påverkan, som är på 0,2 procent.
• Avskogningen står för den största delen av tobaksindustrins miljöpåverkan. Tobaksproduktionen bedöms orsaka förluster av cirka 200 000 hektar skog om året, vilket är 1,7 procent av den totala avskogningen i världen och står för 0,34 procent av mänsklighetens klimatpåverkan. Av detta svarar odlingen för 46 procent, torkningsprocessen för 42 procent och papper till paket och cigaretter för 12 procent.
• Tobaksindustrin använder cirka 5,3 miljoner hektar mark globalt för odling, ved till torkning och ytor för cirka 600 tobaksfabriker.
• Cirka 11,4 miljoner ton trä används varje år för att torka tobaken. Till förbrukningen av ett paket cigaretter per dag går det åt 24 träd om året.
• Den totala vattenkonsumtionen för tobaksindustrins alla led är ca 22,2 miljoner kubikmeter per år. Utslaget per cigarett är det 3,7 liter vatten.
• Energin som används för att producera cirka 6 000 miljarder cigaretter per år beräknas motsvara 18,2 TWh, vilket är något mer än de tre kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn producerade när samtliga var i drift.
• De totala utsläppen av koldioxidekvivalenter som tobaksproduktionen orsakar, beräknas vara 84 miljoner ton, varav 20,8 miljoner ton från odlingen, 44,7 miljoner ton från torkningsprocessen och 15,7 miljoner ton från produktionen. Det motsvarar 0,168 procent av de totala utsläppen globalt.

Källa: Niclas Malmberg.Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018. Stockholm: Visir; rapport 2018 

 

 

Läs vidare