Det är en sammanfattning av Irlands progressiva tobakspolitik vars mål är ett tobaksfritt Irland till år 2025, då andelen rökare ska vara mindre än fem procent.

År 2014 var den andelen 19,5 procent, en minskning med två procentenheter från 2013 och med tio procentenheter från 2004.

Vad som utmärker den irländska tobakspolitiken är att regeringen ser till att verkställa åtgärder enligt en genomtänkt handlingsplan. Förslaget om ett rökfritt Irland 2025 kom från dåvarande socialministern James Reilly, nu minister för barn- och ungdomsfrågor. Han har sagt att om tobaksindustrin inte lyckades rekrytera barn och ungdomar som nya rökare skulle den försvinna efter en generation.

Exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket är viktiga åtgärder för att stoppa nyrekryteringen. Det är också rökfria miljöer. I Irland råder rökförbud upp till tre meter från alla offentliga byggnader.

Ökade aktiviteter för att hjälpa människor att sluta röka ingår också i handlingsplanen.

Utmärkande för den irländska tobakspolitiken är att allmänheten har möjlighet att yttra sig om nya lagförslag i allmänna konsultationer. Det skedde när förslaget om rökförbud på alla arbetsplatser lanserades 2003 och trädde i kraft 2004. Folket fick säga sitt även om projektet Rökfritt Irland 2025 och om neutrala paket.

Det folkliga stödet för minskad rökning har visat sig vara starkt. En förutsättning för det är den information och utbildning som också ingår i den irländska politiken.

Inte minst viktig är den uppmärksamhet som ges artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention, som föreskriver att parterna agerar för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins kommersiella intressen.

En pionjär i det irländska arbetet mot tobak, professor Luke Clancy, Dublin University, besöker Sverige 1 – 4 december. Han är inbjuden för att stödja den pågående opinionsbildningen för ett politiskt beslut om ett måldatum för en utfasningsstrategi för rökningen även i Sverige, Tobacco endgame.

Som lungläkare har Clancy länge sett de ökande skadorna av såväl cigarettrökning som passiv rökning. Det har lett till att han forskat kring metoder för rökavvänjning och effekter av rökfria miljöer.

Hans breda expertis har lett till att han fått ägna sig allt mer åt rådgivning till myndigheter om effekterna av olika åtgärder i tobakskonventionen, t ex som del i den irländska regeringens beslut att fasa ut rökningen i landet.

Professor Clancy framträder under sitt Sverigebesök vid två seminarier på temat Tobacco endgame. Det första äger rum i gamla riksdagshuset klockan 12.00 – 13:30 den 2 december och det andra på Medicinska riksstämman i Stockholm Waterfront klockan 11:15 – 12:15 den 4 december.

För information om seminarierna kontakta Göran Boëthius, telefon: 070 – 642 51 17, eller mejl: boethius@tobaksfakta.se.

Källor:

Rapporten Tobacco Free Ireland, 2013

Irlands Action on Smoking and Health

Läs vidare