Seminariet handlade om en av de tobakspolitiska åtgärder som Tobaksfakta nu anser mest angelägna att genomföra i Sverige – ett stopp för skyltningen med tobaksvaror i affärerna. Ett sådant så kallat exponeringsförbud är i linje med den internationella Tobakskonventionen som Sverige lovat följa. Exponeringsförbud är ett sätt att ytterligare begränsa marknadsföringen av tobak och har redan införts i en rad länder. Forskning visar att åtgärden minskar risken för att unga börjar använda tobak och gör det lättare för rökare som försöker sluta.

Bland de inbjudna till seminariet fanns Arnfinn Helleve som berättade vad som skett i Norge sedan exponeringsförbud infördes där den 1 januari 2010. Lagändringen har utvärderats på flera olika sätt. Redan när den trädde i kraft hade flertalet butiker, enligt en studie, gjort de förändringar som behövdes för att följa den nya lagen. Lagen lämnar öppet för olika varianter av skåp och hyllor för tobaken.

– Handeln har inte rapporterat vad förändringarna kostat. Min bedömning är att de varit rimligt enkla att genomföra för butikerna, sade Arnfinn Helleve.

– I en ny norsk tobaksstrategi som nu håller på att tas fram kommer vi att försöka komma till rätta med vissa brister som upptäckts. Bland annat handlar det om affärer som haft självbetjäning när det gäller snus och om storleken på texten på tobaksskåpen.

En attitydstudie har visat att 61 procent av norrmännen är för exponeringsförbudet, 20 procent är mot och 19 procent vet inte. Över hälften av de som själva röker tror att exponeringsförbudet gör det svårare för unga att börja röka.

– Det blir en extrabarriär för unga att köpa tobak, sade Arnfinn Helleve.

Attitydstudierna tyder också på att förbudet bidrar till att förändra inställningen till tobak i samhället, vilket var ett av lagstiftarnas syften. Tanken är att göra tobaksbruk till något mindre normalt. I studierna har äldre rökare rapporterat att förbudet får dem att känna skuld och skam och att även yngre rökare kan känna sig lite ”skyldiga” när de köper tobak.

Försäljningen av cigaretter i dagligvaruhandeln har gått ned svagt sedan förbudet kom och rökvanestatistiken visar en minskning av andelen dagliga rökare i åldrarna 16-24 år.

– Det går inte att veta om detta beror på exponeringsförbudet, men sammantaget är vår bedömning att förbudet bidrar till en positiv utveckling.

Inbjuden föredragshållare var även Martina Elfgren Lilja (på bilden intill i samspråk med moderate riksdagsledamoten Hernik Ripa). Martina Elfgren Lilja ärvd i Tobaksleverantörernas förening som företräder Japan Tobacco International och British American Tobacco i Sverige. Hon ifrågasatte om exponeringsförbud påverkar tobaksbruket och hävdade att ett sådant förbud kan öka den illegala handeln med tobak. Hennes främsta invändningar mot ett svenskt exponeringsförbud handlade dock om konkurrensfriheten.

– Hur ska vi kunna lansera nya produkter om vi inte får visa dem i affärerna? Detta är en rent konkurrensbegränsande åtgärd, sade hon.

Tankesmedjan Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund redovisade forskning och erfarenhet som visar att exponeringsförbud minskar ungas rökning och förebygger återfall bland rökare som försöker sluta.

– Tobaksindustrin satsar 90 procent av sina kostnader för marknadsföring på reklam på säljställena. Tobaksexponering i affärerna ökar risken för att ungdomar börjar röka med 30-50 procent. Både forskning och erfarenhet är entydiga, sade hon.

Åsa Domeij, tidigare miljöpartistiskt språkrör och numer chef för miljö- och sociala frågor inom livsmedelskoncernen Axfood, framhöll att tobak egentligen inte hör hemma i matbutikerna. Hon förklarade också varför konkurrensen kan göra det svårare för en enskild handlare eller kedja att ta bort tobaken från sin/sina butik/-er:

-Om vi tar bort tobaken från våra Willys-butiker och rökarna då slutar köpa sin mat hos oss och går till en annan affär där de samtidigt kan köpa tobak – då har vi problem. Därför kunde vi nog tänka oss att politikerna hjälper oss genom att lagstifta. På så vis blir det konkurrensneutralt.

-Mitt budskap är att försäljning av tobak i mataffärer gärna kan förbjudas. Exponeringsförbud kan vara okej som ett första steg.

Läs vidare