I Nationella folkhälsoenkäten 2011 har vuxnas bruk (16-84 år) av vattenpipa undersökts för första gången. 25 procent av männen och 20 procent av kvinnorna uppger att de någon gång i livet har rökt vattenpipa. Av dessa har 20 procent av männen och 15 procent av kvinnornarökt vattenpipa det senaste året.

Statistiken visar att det är vanligare att ha rökt vattenpipa i de yngre åldersgrupperna än i de äldre. I åldersgruppen 16-29 år uppger 53 procent att de rökt vattenpipa någon gång i livet varav 47 procent har rökt det senaste året. Bland vuxna i åldern (30-44 år) är det 26 procent som någon gång rökt vattenpipa och 16 procent som har rökt vattenpipa det senaste året.

– Det behövs ökad kunskap om rökning av vattenpipa och dess hälsoeffekter. Trots att vattenpipsrök innehåller många skadliga ämnen och partiklar upplever många, särskilt i yngre åldersgrupper, den här formen av rökning som mindre farlig än att röka cigaretter, säger Anna-Lena Persson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Rök från vattenpipa kan innehålla bland annat nikotin som orsakar beroende, kolmonoxid som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och tjära som innehåller flera cancerframkallande ämnen. Idag finns forskning som visar att vattenpipsrökning fördubblar risken för lungcancer, orsakar sjukdomar i andningsvägar och ökar risken för svår tandlossning samt bidrar till passiv rökning.

Den 21 – 25 november 2011 pågår Tobaksfria veckan. Då fokuserar många landsting och regioner extra på att informera och motivera patienter med budskapet att de allra flesta klarar av att bli tobaksfria, och att det finns hjälp att få hos hälso- och sjukvården.

Läs vidare