Det är ingen tvekan om att det vore en åtgärd som skulle minska tobaksbruket ochmöjliggöra ett rökfritt Sverige till 2025.

Paketen är tobaksbolagens sista, livsviktiga reklamkanal. Inför beslutet om neutrala paket i Storbritannien konstaterade landets ledande industrianalysföretag, Citigroup, att ”neutrala cigarettpaket är det största hotet mot tobaksindustrin eftersom paketen är den viktigaste kanalen för kommunikation med konsumenterna och för att kunna särskilja produkterna i handeln”.

Neutrala paket innebär att färgstarka varumärken ersätts med en enkel textrad i liten grad och att hela paketet har en dyster färg och är försett med stora avskräckande varningsbilder.

Inför ett sådant beslut får samhället räkna med att företagen som gör miljardvinster på de varor som tar livet av mer än hälften av deras konsumenter satsar allt på att försöka stoppa en sådan lag.

I deras strategi ingår ett brett register. Från att genom lobbying påverka enskilda politiker till att i mediekampanjer influera allmänheten med påståenden som att neutrala paket medför ökad smuggling, gör det lättare att tillverka olagliga cigaretter som säljs billigt, och att säljställen tvingas slå igen. Samtidigt som de hävdar att rökningen inte minskar.

Med hjälp av ombud, främst företrädare för intresseorganisationer, förmedlas de tyngsta argumenten om att lagar om neutrala paket inkräktar på yttrandefriheten och på tobaksbolagens immateriella rätt till sina varumärken. I praktiken konfiskeras varumärkena utan någon som helst kompensation, är budskapet.

Snabbt en negativ reaktion

I det här fallet var det vd:n för Sveriges annonsörer, Anders Ericson, som snabbt gick till storms mot förslaget om neutrala paket. Redan dagen efter det att folkhälsominister Gabriel Wikström i en artikel i Dagens Nyheter tillkännagett planerna på bl a neutrala paket höll Ericson på en reklamgala ett brandtal mot förslaget, omedelbart uppföljt av en debattartikel i DN:se, som sedan publicerades i flera tidningar.

Ericsons främsta argument är att neutrala paket utgör ett brott mot den ”kommersiella yttrandefriheten”. Ett begrepp som inte existerar.

Tobaksbolagen fann ändå gehör för dessa påståenden hos den föregående svenska regeringen. Det gällde då inte neutrala paket, utan bara obligatoriska varningar i bild och text på 65 procent av de båda stora sidornas ytor. Det skulle bryta mot gällande svensk grundlag, enligt regeringen. Enligt nuvarande utredning finns det inga lagliga hinder för dessa stora varningar.

Rättsprocesser del i industristrategin

Rättsprocesser ingår i branschens strategi allt sedan de stora tobaksbolagen under tidigt 1990-tal bildade aktionsgruppen The Plain Pack Group. Det skedde därför att diskussioner om neutrala paket förekom redan vid den tiden i bl a Nya Zeeland. Sedan dess har tobaksbolagens strategi legat klar, varje förslag om neutrala tobakspaket ska ifrågasättas i domstol med stöd av lagparagrafer om immateriella rättigheter. Men även handelsavtal och andra skäl kan åberopas.

Samma dag i mars då en majoritet av det brittiska parlamentet röstade ja till neutrala paket gav tre av de största tobaksbolagen ut pressmeddelanden med beskedet att de ska inleda rättsprocesser mot Storbritannien, vilket Philip Morris senare gjort. med krav på mellan 9 och 14 miljarder pund som ersättning för förlorad varumärkesrätt. I Irland har en fjärde tobaksjätte, Japan Tobacco International, JTI, stämt regeringen i högsta domstolen för att Irland gått längre än EU:s tobaksproduktdirektiv tillåter.

Tobaksbolagens strategi att satsa på rättsprocesser har hittills varit resultatlös. Ett viktigt exempel är den rättsprocess som ägde rum i Australien efter beslutet där om neutrala paket. I augusti 2012 gav landets högsta domstol regeringen rätt. Lagen kunde börja gälla i december 2012. Lika resultatlösa har hittills rättsprocesser i flera länder som gällt enbart större bildvarningar också blivit.

Lagar och avtal väl analyserade

Irlands, Storbritanniens och Frankrikes regeringar som beslutat införa neutrala cigarettpaket har med stöd av ledande experter ingående analyserat det juridiska läget och funnit att neutrala paket är helt förenliga med både deras egna grundlagar och internationella avtal, inklusive EU:s rättsstadga, där artikel 17 handlar om den immateriella rätten.

Det gäller också Världshandelsorganisationens, WTO:s avtal, t ex TRIPS, som handlägger det rättsliga skyddet av varumärken och upphovsrätt, samt TBT, ett avtal om tekniska handelshinder.

Lagutskottet i Australiens parlament analyserade hur lagen om neutrala paket förhöll sig till dessa avtal och fann där inga som helst hinder. Avtalen ger möjlighet till regleringar som befordrar liv och hälsa.

WTO har dessutom tidigare slagit fast att varningar på tobaksförpackningar är ett acceptabelt undantag eftersom det är en hälsofråga. Lika fullt har fem länder gått tobaksindustrins ärenden, bland dem Ukraina och Kuba, och anklagat Australien för att bryta mot WTO:s avtal. Det ledde till ett tvistemål som beräknas bli klart först under år 2016. Industrins förhoppning var att länder skulle skrämmas från att införa neutrala paket medan processen pågår.

Vad händer utan neutrala paket?

Tobaksindustrins kreativitet när det gäller att göra förpackningarna ännu attraktivare är gränslös. En framtid utan lagar om neutrala paket kan innebära nya material som ger en specifik känsla vid beröring av paketen, eller att en speciell doft frigörs när paketen öppnas. Andra grepp är texter och bilder som lyser i mörker och en teknik som gör det möjligt att visa elektronisk text med budskap som kan skrollas. Ett par av dessa nymodigheter har tobaksbolag redan patent på enligt BMJ-tidskriften Tobacco Control.

Industrins påståenden om ökad smuggling, mer olagliga cigaretter som säljs billigt, problem för handlarna och ingen minskning av andelen rökare i Australien som resultat av de neutrala paketen har kommit på skam.

De undersökningar som seriösa, oberoende experter gjort visar att smugglingen inte ökat, att mängden olagliga cigaretter är densamma som innan de neutrala paketen infördes och att andelen rökare minskat.

Av undersökningar som kommit fram till negativa svar finansierades en av Philip Morris, som dessutom gick igenom rapporten före publicering. Den andra genomfördes av det internationella revisionsföretaget KPMG, verksamt även i Sverige, på uppdrag från tobaksbolagen British American Tobacco, Philip Morris och Imperial Tobacco.

Till och med svenska HUI Research har åtagit sig ett uppdrag i Australien för svenska British American Tobacco.

Ett beslut om neutrala tobaksförpackningar är en av de allra viktigaste åtgärderna om vi ska kunna åstadkomma ett rökfritt Sverige fram till år 2025.

Låt inte tobaksbolagens vilseledande propaganda och hot om rättsprocesser beröva våra barn en bättre hälsa och fler rökfria, friska levnadsår.

Läs vidare