Beslutet är det avgörande steget till EU:s ratificering av protokollet. Ministerrådet godkände en ratificering redan i februari 2016.

Protokollet utgår från artikel 15 i WHO:s tobakskonvention som slår fast att en eliminering av alla former av den illegala handeln med tobak är grundläggande i det tobaksförebyggande arbetet.

Det var vid ett möte i Sydkorea år 2012 som tobakskonventionens medlemsländer enades om ett protokoll med bindande riktlinjer för hur den illegala tobakshandeln ska elimineras.

Varje part ska genomföra en effektiv lagstiftning och andra åtgärder som att se till att alla paket och förpackningar med tobak märks så att de kan spåras och identifieras längs hela försörjningslinjen från tillverkare till säljställe.

Märkningen ska bestå av koder och märken som inte kan förstöras eller ändras. Varje led i handeln ska licensieras.. Register med fakta om transportvägarna ska upprättas.

Inga uppgifter i arbetet med spårning får delegeras till tobaksindustrin. Kontakterna med den ska begränsas till strikt nödvändiga praktiska åtgärder i spårningssystemet. I övrigt ska tobaksbolagen hållas utanför.

Ett intressant förhållande är att parlamentet beslut kom bara en månad innan EU:s kontroversiella avtal med Philip Morris International, PMI, om samarbete i ett system för spårning och märkning av tobak löper ut. I den frågan röstade parlamentet nej till fortsatt samarbete för några veckor sedan. Från EU-kommissionen har det varit tyst i den frågan.

Den tobakspolitiska organisationen Smoke Free Partnership i Bryssel uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avvisa en förlängning av avtalet med PMI och i stället koncentrera sig på att genomföra protokollets riktlinjer utan fördröjning.

För att protokollet ska bli lagligt bindande krävs att minst 40 länder ratificerar det. Hittills är det bara 17 länder som gjort det. Av EU-länderna är det Österrike, Spanien, Portugal, Frankrike och Lettland.

Läs vidare