Regleringen ska göras på produkter som idag finns i Sverige men även gälla nya produkter som liknar tobak och som kan komma att finnas i framtiden. Förslaget ska utgå ifrån att skydda folkhälsan och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.

I uppdraget tar man även upp eventuella kontakter med tobaksindustrin: ”Vid kontakter med representanter för tobaksindustrin ska särskilt Sveriges skyldigheter enligt artikel 5.3 i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll respekteras.”

Ingeborg Simonsson har tidigare utrett gårdsförsäljning samt alkohol i sociala medier. Utredningssekreterare blir Ola Norbäck, nu utredare på Tillitsdelegationen. Han tillträder i början av maj. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Läs mer om uppdraget här

Läs vidare