Detta är några av resultaten från EU-kommissionens senaste enkätstudie av tobaksvanorna i medlemsländerna, Special Eurobarometer 458. Studien tog även upp användning och erfarenheter av elektroniska cigaretter.

Sammanlagt intervjuades 27 901 personer över 14 år i EU:s 28 länder under en dryg vecka i mars 2017.

När det gäller e-cigaretter har andelen som testat dem ökat något – från 12 till 15 procent – sedan den förra undersökningen 2014. Men andelen som svarar att de använder e-cigaretter för närvarande är fortfarande låg; 2 procent. Den största andelen e-cigarettanvändare har Storbritannien med 5 procent.

Bland yngre är e-cigaretter vanligare. I åldrarna 25-39 år har 21 procent åtminstone prövat dem.En majoritet av e-cigarettanvändarna använder dem dagligen. Den populäraste e-cigarettsmaken är fruktsmak.

Sex av tio e-cigarettanvändare svarar att de började med e-cigaretter för att minska sin tobakskonsumtion. 52 procent av dem som använder eller har använt e-cigaretter svarar dock att dessa inte hjälpte dem att minska tobakskonsumtionen. 14 procent svarar att e-cigaretter hjälpt dem att sluta röka. 17 procent uppger att e-cigaretterna minskat deras tobaksrökning, men att de fortfarande röker. Fem procent säger att deras tobakskonsumtion ökat sedan de började med e-cigaretter.

55 procent av de intervjuade i studien anser att e-cigaretter är skadliga för hälsan. 28 procent tror inte att de är skadliga och 17 procent vet inte.

Nästan hälften av de tillfrågade har sett e-cigarettreklam det senaste året, men det är stora variationer mellan länderna. I Sverige har 35 procent sett sådan reklam, i till exempel Storbritannien 65 procent.

Två tredjedelar av EU-befolkningen anser att e-cigaretter bör förbjudas där tobaksrökning är förbjuden.

Beträffande tobaksanvändning visar studien att andelen rökare i EU är densamma som 2014, 26 procent. Störst andel rökare har Grekland, Bulgarien, Frankrike och Kroatien. Lägst har Sverige och Storbritannien. Användningen av rökfri tobak som snus och tuggtobak är låg inom EU. Undantaget är Sverige där 50 procent säger sig åtminstone ha prövat rökfri tobak och en majoritet av de 24 procent som dagligen använder tobak är snusare.

Läs vidare