Att höja priset på tobak genom att höja tobaksskatten anses vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att minska tobakskonsumtionen. En prishöjning på 10 procent ger cirka 4 procents minskning av den totala konsumtionen i mer utvecklade länder som Sverige, och cirka 8 procents minskning i utvecklingsländerna. Särskilt priskänsliga är ungdomar och låginkomsttagare. Att höja tobaksskatten ger dessutom staten ökade inkomster.

Att steg för steg höja tobaksskatten lyfts i den internationella tobakskonventionens artikel 6 fram som en angelägen tobaksförebyggande åtgärd.

Genom att välja tobaksskatter som tema för Tobaksfria dagen, 31 maj, vill WHO öka medvetandet om det viktiga skatteverktyget.

Broschyr (på engelska) om tobaksskatter och tobaksprevention

Handbok (på engelska) om hur tobaksskatten kan användas i tobakspolitiken

Läs vidare