Den så kallade post-2015-agendan för hållbar utveckling ska ersätta millenniemålen. Den nya utvecklingsagendan antogs 1 augusti med acklamation av medlemsstaterna i generalförsamlingens informella plenarmöte. Antagandet kom efter en förhandlingsprocess som i olika former pågått i tre år. I slutet av september är det generalförsamlingens tur att formellt anta de 17 målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Många av de viktigaste målen är uppföljare till millenniemålen, som t.ex. utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globala partnerskap för utveckling. Andra mål är nya.

Tobaksmotståndare har under hela diskussions- och förhandlingsprocessen arbetat hårt för att tobaksfrågan ska inkluderas i de nya målen och ges en egen plats. Arbetet blev framgångsrikt på så sätt att vikten av det globala tobaksförebyggande arbetet lyfts fram under mål 3 som handlar om att ”garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra till välmående för alla åldrar”. Under detta mål sägs att länderna ska stärka genomförandet av den internationella tobakskonventionen. Denna ger verktyg för en kontinuerlig minskning av tobaksbruket och tobaksskadorna över hela världen.

Den internationella tobaksförebyggande organisationen Framework Convention Alliance, FCA, är dock inte nöjd med att tobakskonventionen nämns enbart under mål 3. Det är självklart positivt, menar organisationen, eftersom tobak dödar 6 miljoner människor i världen varje år. Men tobaksproduktion och tobakskonsumtion inverkar även på många andra aspekter av hållbar utveckling, framhåller FCA. Här är några exempel från FCA:s webbplats:

  • Tobaken förvärrar fattigdomen i världen genom att skapa ett beroende som gör att fattiga familjer lägger pengar på tobak i stället för på mat, kläder och annat livsnödvändigt.
  • Av samma skäl som ovan förvärrar tobaken hungern i världen.
  • Tobak dödar och orsakar stora samhällskostnader för sjukdom och funktionsnedsättning.
  • Tobaken försämrar många människors utbildningsmöjligheter, främst för att unga tvingas att arbeta i tobaksodlingen i stället för att gå i skolan.
  • Tobaken är ett hot mot ökad jämställdhet mellan kvinnor och män eftersom kvinnors tobakskonsumtion på många håll ökar och eftersom tobaken skadar kvinnors hälsa ännu mer än männens.
  • Tobaken bidrar till ekonomisk ojämlikhet inom och mellan länder eftersom rökning är vanligare i låginkomstländer och bland låginkomsttagare.
  • Tobaken bidrar till ohälsosamma livsmiljöer i städer och andra orter, genom passiv rökning.
  • Tobaken bidrar till klimathotet genom att tobaksproduktionen leder till skogsskövling.
  • Tobaken försämrar vattenmiljön genom nedskräpning med giftiga fimpar.

Läs mer om vad FCA skriver om tobak och hållbar utveckling.

Läs vidare