I flera länder och städer i världen finns redan beslut om att rökningen ska fasas ut till ett visst årtal. Nya Zeeland har valt år 2025, Finland 2040. Köpenhamn har beslutat att bli en rökfri stad till år 2025. Fler exempel finns.

Tobaksfakta har tillsammans med andra tobaksförebyggande organisationer och verksamheter inlett ett opinionsbildande arbete för att få svenska politiker att ta ett liknande steg. Skälet är att ett slutdatum för rökningen ger ett tydligt mål att sikta mot som kan öka drivkraften i det tobaksförebyggande arbetet. Det räcker ju inte att bestämma ett årtal, man måste också besluta om konkreta åtgärder för att nå det tobaksfria målet. Man måste ha det som i detta sammanhang kommit att kallas en slutspelsstrategi, ett Tobacco Endgame.

Så här skrev lungläkarna Göran Boëthius (Tobaksfaktas expert) och Hans Gilljam nyligen i en debattartikel i Läkartidningen:

”En slutspelsstrategi innebär ett paradigmskifte, att vi säger: »nu får det vara nog«, nu sätter vi en bortre parentes för ett århundrade då tobaksbruket skördat fler liv än alla andra katastrofala händelser sammantagna; att vi slutar att acceptera 6000 förtida tobaksrelaterade dödsfall i Sverige varje år; att vi generellt minskar toleransen för skador som är förebyggbara; att vi inte bara försöker påverka den enskilda användarens beteende utan lika mycket eller mer kräver samhällets stödjande åtgärder; att vi går från »blame the smoker« till »shame the tobacco industry« och att vi inte nöjer oss med att minska rökningens skador utan att vi på sikt, i enlighet med WHO:s tobakskonvention, strävar efter att eliminera nikotinberoendet.”

I ett utspel ställer sig Sveriges Tandläkarförbund nu bakom förslaget att rökningen bör vara utfasad i Sverige år 2025. Tandläkarförbundets ordförande Gunilla Klingberg kommer också att medverka i ett seminarium om denna fråga under Almedalsveckan i Visby

Läs vidare