I dramatiska formuleringar målar Swedish Match på 19 sidor upp en bild av en fullständig katastrof om smaktillsatserna förbjuds. 70 procent av det i dag tillgängliga snusutbudet skulle försvinna. Kvarvarande snussorter skulle bli av sämre kvalitet. Orsaken är att de processer företaget använder för att göra snuset mindre hälsofarligt tar bort smak som måste ersättas med tillsatta smakaromer.

Swedish Match anser att snuset skulle vara ett effektivt rökavvänjningsmedel för européerna. Hade det varit fritt fram för svenskt snus i Europa skulle dödligheten minskat med 237 000 män i år.

British American Tobacco, BAT, argumenterar på tolv sidor mot det mesta som EU-kommissionen föreslår och konstaterar att BAT i december 2010 stödde den svenska regeringens ståndpunkter i dess svar till kommissionen om tobaksingredienser: ”Sverige vill begränsa ett förbud mot tillsatser så att det omfattar enbart farliga tillsatser.”

De till tobaksindustrin närstående organisationerna som Svensk Servicehandel & Fast Food varnar för ökad smuggling och problem för återförsäljarna om direktivförslagen genomförs. Det enda förslag som godkänns är det om identifierbar säkerhetsmärkning på tobaksförpackningarna.

Stockholms handelskammare kräver att exportförbudet för svenskt snus inom EU fortast möjligt upphör och anser att kommissionen inte tagit hänsyn till snusets potentiella effekter på den europeiska folkhälsan.

Livsmedelsarbetareförbundet anser att smakämnena i snuset är bra därför att de kan locka till ett hälsosammare tobaksbruk än cigaretter.

Remissyttrandena från myndigheter och frivilligorganisationer är mindre dramatiskt formulerade, och stöder direktivförslagen. Några är skeptiska till tobaksintressenas deltagande i remissomgången och ger uttryck för förhoppningen att de inte får något genomslag utan att man respekterar artikel 5.3 i WHOs ramkonvention för tobakskontroll, som rekommenderar regeringarna att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av tobaksindustrin och de som främjar dess intressen.

Till dem som oreserverat, på en enda sida, stöder direktivförslaget i sin helhet hör Socialstyrelsen och SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Statens folkhälsoinstitut, FHI, är överlag positivt till direktivförslaget som kan bidra till att nå de svenska folkhälsomålen ”minskat bruk av tobak”. Men man anser att förbudet mot smaktillsatser ska tillämpas även på andra tobaksprodukter som cigarrer och vattenpiptobak, samt att varningarna på rökfria produkter bör uppdateras, i stil med cigarettpaketen.

FHI vill att ett förslag om licensiering från tillverkare till butik ska ingå i direktivet. Institutet anser att det också är viktigt att högsta tillåtna nivå för utsläpp per cigarett av tjära, nikotin och kolmonoxid anges i direktivet, men välkomnar förslaget att ta bort den märkning på paketen som anger halten av tjära och kolmonoxid eftersom det av konsumenterna kan upplevas som vilseledande. När det gäller nikotin bör det framgå om produkten innehåller nikotin eller inte, men utan angivelse av nivåer.

Cancerfonden välkomnar förslaget om att information om de cancerframkallande ämnena i tobaksröken på paketen ersätter de hittillsvarande mätvärdena för tjära etc

Fonden efterlyser också, liksom flera andra organisationer, neutrala cigarettpaket, något som varje land dock får möjlighet att införa separat, enligt direktivet. En rökfri generation saknar ett förslag om exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena, något som diskuterades i arbetet med direktivförslaget.

Här finns Tobaksfaktas remissvar

Läs vidare