Nicklas Malmström, VISIR

Nicklas presenterade den sammanställning som gjorts över tobaksindustrins miljöpåverkan

Det krävs 3,7 liter vatten för att producera 1 cigarett. Grundvattennivåerna sjunker därför ofta i odlingsområdena. Vidare krävs det mycket ved för torkning av tobaksbladen. Om en rökare röker ett paket om dagen innebär det 24 träd på ett år. I Malawi är 70% av avskogningen relaterad till tobaksproduktion, motsvarande siffra i Kina är 18%.

Passiv rök är farligare och tredjehandsröken är allra farligast pga kotinin som ansamlas i möbler, mattor mm. Kotininet följer sedan vattnet och når bevattning och jordbruk.

Det vanligaste plastskräpet är fimpar. I Göteborg tillskrivs 40 % av renhållningskostnaderna fimpar vilket innebär att en kastad fimp kostar skattebetalarna 80 öre. Den totala kostnaden för fimpar i Sverige kopplat till renhållning är 800 milj kr per år.

 

Josefin Jonsson, Folkhälsomyndigheten

Josefin presenterade data från Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor. Dagligrökning låg senast på 7% för såväl kvinnor som män i åldern 16-84. Stora socioekonomiska skillnader. I gruppen förgymnasial utbildning så sågs ingen förändring utan de ligger kvar på höga 14% medan de med eftergymnasialutbildning nu kommit ned till 4 %. Ingen nedgång i snuskonsumtion där andelen män som snusar är 18%. Sammantaget innebär det att 25% av männen dagligen använder tobak och 11% av kvinnorna. E-cigarett använder 1% av befolkningen men bruket är vanligast bland unga.

Josefin redogjorde sedan för att motiv för den nya tobakslagen kom från dels TPD (tobaksproduktdirektivet) och dels FCTC (Tobakskonventionen).


Sofia Ekström, Region Kronoberg

Region Kronoberg gjorde en intern och en extern handlingsplan för åtgärder utifrån att de ställde sig bakom Tobacco Endgame – Ett Rökfritt Sverige 2025.

Kronoberg planerar en informationskampanj för avvänjning som är kostnadsfri.

Handlingsplanen som tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg ger stöd till kommuner att gå med i TE 2025. I nuläget har 3 kommuner ställt sig bakom.

De planerar att följa upp kommunernas metoder för minskat tobaksbruk, tex i vilken utsträckning kontrollköp genomförs i kommunerna. Nyanlända får information och stöd till goda levnadsvanor.

Deras arbete samlas och presenteras på: https://livsstilkronoberg.se/

 

Jenny Andersson, Karlshamns kommun

Jenny började arbetet 2015 och gjorde då en levnadsvaneundersökning som grund för fortsatta insatser. Konsulterna Pär och Mårten i Stockholm har hjälpt dem med att tillämpa Community readiness¹ modellen i kommunen. En del i detta är att göra fokusgruppintervjuer med utvalda personer ute i organisationen. Många grupper låg i nivå 3, dvs viss medvetenhet, nu ligger de mellan 6 och 7 (på en niogradig skala).

En lokal handlingsplan för ANDT finns för alla skolor i kommunen. Utifrån kommunens Tobacco Endgame beslut har de kunnat motivera andra åtgärder – det blev nedförsbacke. De har tex fått beslut för ordningsföreskrift för rökförbud vid lekplatser, badplatser och idrottsanläggningar. De har förstärkt skyltning genom att gasolbränna i skolgårdarnas asfaltsbeläggning. Deras arbete har utgått från projektet Tobaksfria barn och unga (TBU i Blekinge) som finansierades av FOHM.                         

Läs mer: https://luftkonferens.nu/static/sv/7/images/blekinge-for-tobaksfria-barn-och-unga-21-april.pdf.

De erbjuder 4-5 platser per år för feriearbete i tobaksprevention där även utbildning i barnkonventionen ingår. Feriearbetarna förbereder och sprider kunskap till yngre elever och avslutar med att ge fem råd till kommunpolitikerna.

 

Stefan Åberg, Helsingborgs kommun

De har ett skyltprojekt där eleverna gör skyltar varav några av de som går vidare sannolikt kommer presenteras vid LUFT. På varje skola finns en lokal jury, därefter går skyltbidraget vidare till en slutlig jury. Skylten kan sedan göras som ett klistermärke och som en fönsterdekal. Priser, t-tröja mm delas ut.  I konceptet ingår minst två lektioner där det inledningsvis ges utrymme för information om miljö och hälsa kopplat till tobak. Modellen finns beskriven i skriften Tobak och unga på PmT hemsida:

Antirökfilmsprojekt på mediegymnasiet följer i det mesta skyltkonceptet, bidragen kan komma med i två olika klasser, dels kamera och dels i mobiltelefonklassen. De har samlat sina erbjudanden på: https://verktygsladanhbg.se/

 

Vidar Albinsson, Hässleholms kommun

Vidar presenterade hur Hässleholm har jobbat med de rökfria skolgårdarna och hur föreläggandet till gymnasieskolorna slutligen avgjordes i Kammarrätten i Göteborg som det enda ärende som avgjorts högre än förvaltningsrätt. Tips på hur implementering av Tobaksfri skoltid kan gå till gavs.

Den 10 – 11 september 2020 arrangeras LUFT konferensen i Skåne och Helsingborg

 

Björn Sundin, LärmT

Björn Sundin från Lärare mot Tobak presenterade en uppföljande webbstudie av den enkät som första gången gjordes av Sara Sanches 2015.

Björn resonerade kring det faktum att intresset för att införa tobaksfri skoltid respektive tobaksfri arbetstid har minskat kan det bero på att snusets försvarare och snusindustrin påverkan har ökat?

Ingen dosa på katedern, bör vara en självklarhet menar Björn.

Avslutande ord från Lena Sjöberg, projektledare för de regionala grupperna Tobacco Endgame

Tobacco Endgame-arbetet fortsätter oförtrutet på sjunde året, och det står helt klart att det är nödvändigt att utvidga begreppet till att omfatta samtliga nikotinprodukter. När Olof Palme Centrum anslöt sig fick vi ytterligare bevis för att solidaritetsskäl och arbete för jämlikhet i utvecklingsländer är i fokus, och då är tobaksproduktion absolut inte någon väg till framgång!

                         

 

Läs vidare