Kvinnor som misshandlas av sin partner röker mer än andra kvinnor och utsätts därmed för dubbla hälsorisker. Det visar en ny forskningsstudie som publiceras av forskare vid Columbia University’s Mailman School of Public Health. Forskarnas hypotes är att kvinnorna röker för att försöka hantera den stress och ångest som partnervåldet skapar.

Den nya studien genomfördes i 29 låg- och medelinkomstländer och lägger ännu en allvarlig hälsoeffekt till dem som är kopplade till detta våld; rökning. Forskarna undersökte sambandet mellan partnervåld och rökning bland 231 892 kvinnor i åldrarna 15-29 år. Studien gjordes med hjälp av data som samlats in i folkhälsoenkäter.

Forskarna gjorde statistiska bearbetningar för att räkna bort effekterna av andra faktorer i levnadssättet som är kopplade till mer rökning. Efter detta kvarstod att det var 58 procent fler som rökte bland kvinnor som utsattes för partnervåld än bland andra kvinnor.

Forskarna bakom studien skriver att resultaten visar att det behövs resurser för att hjälpa kvinnor som misshandlas av sin partner att avstå från rökning.

– Information om rökningens hälsoeffekter, motiverande stöd till rökstopp och annan rökavvänjningshjälp bör tas in i det stöd som hälso- och sjukvården erbjuder dem som utsätts för partnervåld, säger epidemiologen Rishi Caleyachetty, som leder forskargruppen bakom studien.

Även om studien gjordes i låg- och medelinkomstländer, anser forskarna att det är sannolikt att det samband de funnit gäller globalt. De rekommenderar vidare forskning för att närmare kartlägga sambandet mellan partnervåld och rökning.

Studien har publicerats online av tidskriften Global Public Health.

Läs vidare