Det visar den nya rapporten ”Drogutvecklingen i Sverige 2011” från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

CAN ger varje år ut en rapport om drogutvecklingen som redovisar och sammanfattar utvecklingen i Sverige avseende alkohol, narkotika och tobak. För att kunna göra detta används flera olika indikatorer för respektive drog, t ex konsumtionssiffror, sjuklighet och dödlighet.

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige ligger, enligt rapporten, fortfarande på en för oss historiskt hög nivå, trots att den minskat med ca tio procent jämfört med toppåret 2004. Det handlar om en minskning från ca 10,5 liter per invånare över 14 år 2004 till knappt 9,5 liter ren alkohol 2011. Minskningen är tydligare bland män än bland kvinnor. Den största minskningen står ungdomar för (grundskolans år 9) och under senaste 5-6 åren också unga vuxna (18-25 år). Kvinnor över 60 år uppvisar tvärtom en ökning.

En tydlig nedgång syns också när det gäller andelen som överhuvudtaget dricker alkohol. Detta gäller i stort sett alla åldrar men är mest tydligt bland de yngre.

Även när det gäller rökning – mätt genom försäljning och genom andelen som röker – ser man minskningar. Den nedgång som ägt rum under 1980- och 90-talen har fortsatt. Exempelvis har andelen elever i årskurs 9 som röker varje eller nästan varje dag sjunkit från ca 10 procent år 2000 till 8 procent år 2011 bland pojkarna och från 15 till 11 procent bland flickorna under samma period. Motsvarande nedgångar av den dagliga rökningen i hela befolkningen (16-84-åringar) under samma period är för männen från ca 17 till ca 13 procent och för kvinnorna från ca 21 till ca 15 procent.

Snusförsäljningen ökade stadigt mellan 1970 och 2002, men har stabiliserats på en lägre nivå de tre senaste åren. Likaså har snusanvändningen sjunkit något de senaste åren. 20 procent av männen och tre procent av kvinnorna snusade 2010.

Bland skolelever är snusning mycket vanligare bland pojkar än bland flickor, 2011 svarade 12 procent av pojkarna och tre procent av flickorna i årskurs nio att de snusar. Snusningen bland ungdomar minskar.

Den mer svåranalyserade narkotikautvecklingen tycks inte följa samma gynnsamma trend. Tillgängligheten av narkotika bedöms vara relativt god och den negativa utvecklingen av narkotikaanvändningen under 1990-talet tycks, enligt CAN, inte visa några tecken på förbättring under 2000-talet, snarare tvärtom.

Narkotikadödligheten sjönk visserligen under de första åren på 2000-talet men har efter år 2006 återigen ökat och ligger 2010 på ungefär samma höga nivå som 2000 (ca 320 dödsfall för män och ca 100 för kvinnor).

När det gäller användning av narkotika finns tecken på att den nedåtgående trenden bland ungdomar i grundskolans år 9 brutits 2006/2007 för att därefter ligga kvar på ungefär samma nivå. CANs mätningar i gymnasiets år 2 (för åren 2004 till 2011) visar på ökningar bland pojkar sedan 2006/2007 men stabila nivåer bland flickorna.

På denna länk kan du ladda ned rapporten i sin helhet.

Läs vidare