Rapporten har tagits fram av organisationen the Smoke Free Partnership med stöd av Cancer Research UK. Arbetet har gjorts av forskare vi University of Bath, University of Edinburgh, och London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Forskarna gick igenom tidigare hemliga, interna dokument från tobaksindustrin. Därigenom kunde de undersöka tobaksindustrins taktik under den period då EU höll på att ta fram tobaksproduktdirektivet i slutet av 1990-talet.

Eftersom direktivet nu är under revidering är rapporten extra intressant. Det finns all anledning att anta att industrin använder ungefär samma strategier denna gång.

Ett viktigt inslag i bolagens taktik förra gången var, visar rapporten, lobbying direkt riktad till politiker och tjänstemän med inflytande över beslutsprocessen. Medlemmar av den tyska regeringen och parlamentet uppvaktades flitigt av tobaksbolagen.

Även indirekt lobbying, med hjälp av tobaksodlare och andra berörda, var ett viktigt inslag.

Tre nyckelargument mot den föreslagna lagstiftningen användes:

1/ Det juridiska som gick ut på att förslaget låg utanför det EU hade rätt att besluta om och bröt mot olika handelsöverenskommelser.

2/ Det ekonomiska som handlade o matt direktivet skulle utgöra ett hot mot sysselsättningen.

3/ Vetenskapliga argument som siktade in sig på att EU-kommissionen saknade teknisk expertis i frågor som ingick i förslaget till tobaksproduktdirektiv.

Trots industrins lobbying och rättsliga åtgärder mot förslaget, trädde det i kraft 2001.

Här kan du läsa hela rapporten.

Läs vidare