Det finns gott om forskning som visar att rökning ökar risken för hjärtkärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes och för tidig död. Men hur hälsan påverkas av exempelvis snus och elektroniska cigarretter har inte studerats i samma utsträckning.

Folktandvården frågar alla patienter om deras tobaksbruk. Uppgifterna från journalerna kommer att samlas in kontinuerligt för att skapa en riksomfattande databas om hälsoeffekter av exponering för tobak. Uppgifterna ur tandvårdsjournalerna kommer att kopplas samman med uppgifter ur exempelvis patientregistret och cancerregistret. Målet är att sammanställa uppgifterna om tobaksanvändning både bakåt och framåt i tiden. Projektet kallas Den svenska tobakskohorten.

Projektledaren Aron Naimi-Akbar, universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet, hoppas på data från samtliga 21 regioner.

–Västernorrland och Stockholm har varit snabbast med att inleda samarbetet. Bara från Stockholm har vi redan fått in tio miljoner registreringar, säger han i en artikel i Tandläkartidningen.

I projektet deltar också forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Läs vidare