Utmaningen mot tobaksjättarna består i det lagförslag om neutrala cigarettpaket som Australiens regering lämnade till parlamentet i april och den uthållighet Roxon visar i striden för att få det genomfört. Nyligen har oppositionspartierna förklarat att de stöder förslaget.

Roxon (bilden) är medveten om att en sådan lag påverkar tobaksbolagens vinster, men i gengäld räddar fler människoliv.

Det är meningen att alla cigarettpaket som säljs i Australien från och med 2012 ska ha samma neutrala grönbruna färg med varumärken i form av en vanlig tryckstil i låg grad. Några andra dekorationer än varningsbilder som täcker 75 procent av framsidan och 90 procent av baksidan får inte förekomma.

Målet är att minska andelen rökare i Australien från dagens 17 procent till tio procent är 2018. För att nå dit måste man skydda barn och ungdomar från tobak. Oattraktiva cigarettpaket är en viktig del i den strategin.

Förslaget har fått de globala tobaksbolagen att ta till alla resurser för att på olika vägar försöka sätta stopp. Intensiteten och omfattningen av protesterna avslöjar hur oerhört viktiga varumärkena på paketen är för tobaksbolagen.

En av industrins metoder är att påstå att åtgärden strider mot både australiska och internationella lagar, t ex om varumärken.

Ett annat inslag i tobaksbolagens aktiviteter har varit att bilda en täckorganisation med tobakshandlare som med pengar från industrin genomfört bl a en stor annonskampanj.

Nyligen har British American Tobacco hotat med en kraftig sänkning av cigarettpriset om lagen blir verklighet. Hotet bygger på det vanliga argumentet att neutrala förpackningar ökar smugglingen av tobak, vilket skulle mötas med lågpriscigaretter.

En utförlig intervju med Roxon i australisk tv nyligen klargjorde hur långt tobaksbolagen går i sina försök att stoppa förslaget. Länder som är handelspartner med Australien lobbas för att i sin tur sätta press på Australiens regering. British American Tobacco har gett stora anslag till de två oppositionspartierna för att få inflytande över debatten i parlamentet. Det har inte hjälpt, båda partierna har nyligen förklarat att de stöder lagförslaget. De vill inte stå på tobaksindustrins sida.Det är numera labor som med knapp marginal regerar med stöd av de gröna.

Roxon sa att regeringen även fått stöd, bl a från USAs hälsominister och från EU, som ju diskuterar neutrala tobakspaket. Hon sa också att inte något av de avtal Australien har med andra länder hindrar åtgärder avsedda att förbättra folkhälsan och att regeringens förslag vilar på fast laglig grund både nationellt och globalt.

Hon är inte främmande för att industrin i desperation ändå öppnar rättsprocesser som ett sätt att åtminstone försena lagen. När intervjuaren frågade om regeringen budgeterat medel till de stora utgifter som rättsprocesser kan leda till svarade Nicola Roxon att vården av de personer som årligen insjuknar i sjukdomar som orsakats av tobak kostar miljarder.

– En rättegångskostnad större än så är svår att tänka sig.

Carl-Olof Rydén

Källor: Lateline: Australian Broadcasting Corporation, Sydney Morning Herald och the Australian.

Uppdaterat 2 juni 2011

Läs vidare