Efter en detaljerad granskning av dokument som rör kommissionens möten med företrädare för tobaksindustrin 2020 och 2021, identifierade Europeiska ombudsmannen flera problem som rör insyn kring mötena. Många av kommissionens avdelningar hade möten med tobaksindustrin under denna period, men hälsoavdelningen var den enda som publicerade register över alla sådana möten med sina tjänstemän oavsett tjänstgöringsgrad.

Andra avdelningar publicerade endast möten med högre tjänstemän eller kommissionsledamöter. De som ägde rum på lägre nivåer offentliggjordes inte. Detta visar att synen på tobakslobbying inte har förändrats sedan ombudsmannens senaste undersökning 2016.

”Administrativt missförhållande”

Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly, som på eget initiativ undersökt detta, har nu bett kommissionen att kommentera den bristande transparensen. Hennes preliminära uppfattning är att detta utgör administrativt missförhållande.

Smoke Free Partnership stöder EU-ombudsmannens preliminära slutsatser och uppmanar kommissionen att genomföra rekommendationerna för att förbättra transparensen, journalföringen och bedömningen av ”nödvändighet” när den interagerar med företrädare för tobaksintressen, för att säkerställa att folkhälsopolitiken skyddas från tobaksindustrins intressen, i enlighet med tobakskonventionen.

De parter som undertecknat tobakskonventionen, vilket EU gjorde 2004, är skyldiga att begränsa sin interaktion med tobaksindustrin och att göra dessa interaktioner transparenta.

Utreder klagomål

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ. Alla EU-medborgare och personer som är bosatta i EU, samt organisationer och företag kan framföra klagomål.

Läs vidare