Smokefree partnership, SPF, är en samarbetsorganisation för 50 frivilligorganisationer som arbetar med påverkan och analys för att EU ska leva upp till sina åtaganden enligt Tobakskonventionen. Varje år presenterar organisationen siffror för hur mycket tobaksbolagen spenderar på lobbying och vilka möten de deltar i. För 2022 är summan drygt 19 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 217 miljoner svenska kronor (valutakurs 9/4 2024).

Under 2022 har lobbyisterna blivit något färre, från 236 till 229. Samtidigt har antalet som varit ackrediterade till Europarlamentet ökat med 30 procent, från 43 personer till 56. Under 2022 har det också hållits möten mellan tobaksindustrin och företrädare för EU-kommissionen sex gånger.

Toppen av ett isberg
Siffrorna bygger på uppgifter från EU:s transparensregister. Smokefree partnership skriver att det säkerligen sker mycket annan lobbying som inte syns i statistiken.

– Detta är bara toppen av ett isberg, säger SPF:s direktör Lilia Olefir, i ett pressmeddelande.

Smokefree partnership uppmanar institutionerna inom EU att inte sluta släppa in tobaksbolagen. Det går emot Tobakskonventionen som EU och dess medlemsländer skrivit under. Av artikel 5.3 i konventionen framgår att politiska beslut som rör folkhälsan ska skyddas mot tobaksindustrins egenintresse.

Smokefree partnership tror att lobbyingen har påverkat beslutsfattandet. Man skriver att lobbyisternas pengar verkar ha varit väl spenderade med tanke på att EU-kommissionen än en gång skjutit upp beslutet om uppdatering av rekommendationerna för rökfria miljöer. Tobaksfakta har tidigare skrivit om detta.

– Trots framstegen i Europa, ser vi ett exempellöst nederlag för det allmännas bäst till förmån för tobaksbolagens profit. Tobaksindustrins inblandning är det största hindret för effektiv tobaksprevention i Europa och världen över, säger Smokefree partnerships direktör Lilia Olefir.

Källa:
Smokefree partnership infografic
Smokefree partnership pressmeddelande 

Läs vidare