Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025är ett opinionsbildningsprojekt. Projektet syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025.

Till slutdatumet behöver politikerna koppla en plan som steg för steg tar oss fram till målet. Utan en sådan plan riskerar målet om ett rökfritt Sverige att bara bli en vacker vision. Se bara vad som hänt med de nationella folkhälsomålen för tobaksbruket som regering och riksdag satte upp 2003. Inget av målen uppnås i tid till 2014 och det är mycket lång väg kvar att gå.

Ett beslut om ett slutdatum markerar att samhället inte längre accepterar rökningens pris. År 2012 rökte 22 procent av invånarna i Sverige dagligen eller då och då. Ungefär hälften av rökarna röker varje dag. Omkring 12 000 människor i vårt land dör varje år till följd av rökning. Samhällskostnaderna för sjukskrivning och för tidig död i rökningens spår är enorma.

Regeringar och parlament i flera andra länder har redan gjort det. De har satt ett slutdatum för tobaksbruket och formar nu strategier för att fasa ut bruket. Irland har gjort en plan för att bli rökfritt till 2025, Nya Zeeland siktar på samma årtal och Finland har bestämt sig för 2040 som slutår. Strategin med tobakspolitiska planer kopplade till ett slutdatum för tobaksbruket har internationellt fått namnet Tobacco Endgame. Termen är hämtad från schackvärlden där ”endgame” är den fas av spelet då avgörandet närmar sig.

Tobaks- och folkhälsoexperter i Sverige föreslår att regering och riksdag beslutar om 2025 som mål för utfasningen av rökningen i vårt land och att mindre än 5 procent av befolkningen då röker. Det är en nivå som kommer att göra rökningen till ett mindre allvarligt folkhälsoproblem än i dag. Målet nås genom att Sverige på allvar och fortlöpande genomför den breda strategi som världshälsoorganisationens tobakskonvention anvisar – och som Sverige anslutit sig till redan 2005.

Det är alltså inte fråga om några absoluta förbud mot tillverkning, försäljning, innehav eller användning av tobak.

Politiskt beslut om utfasning av rökningen kräver en bred samhällsopinion
Ett brett stöd för kravet på ett politiskt utfasningsbeslut söks på flera nivåer. På nationell nivå är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ansvarig. En styrgrupp, bestående av representanter för stödjande organisationer, medverkar i rekryteringen av allt fler stödjande organisationer i samhället, i utarbetandet av en kommunikationsplan och i försöken att finna finansiering.

På regional nivå ansvarar Yrkesföreningar mot Tobak för att förankra och bredda stödet för Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025. Se vidare www.tobaccoorhealthsweden.org!

Vanliga frågor
Är det verkligen möjligt att få ned rökningen till nästan noll?
Ja, rökningen minskar sedan lång tid tillbaka och får en allt mer begränsad plats i samhället eftersom vi alla blivit medvetna om hälsoeffekterna. Genom att sätta in effektiva åtgärder kan beslutsfattarna påskynda och förstärka denna utveckling. Det gäller att hindra tobaksbolagen från att locka till sig nya rökare bland de unga och att hjälpa dem som redan röker att sluta. Världshälsoorganisationen WHOs tobakskonvention innehåller en katalog över åtgärder som är vetenskapligt och erfarenhetsmässigt bevisat effektiva. Dessa åtgärder bör ingå i den plan som kopplas till slutåret.

Ska snuset också bort?
Sverige har ratificerat WHOs tobakskonvention. Tobakskonventionens långsiktiga mål är att få bort allt tobaksbruk. Att snusa är inte lika hälsofarligt som att röka, men det är inte ofarligt. Det tobaksförebyggande arbetet ska därför också omfatta snusanvändningen för att minska risken att rökare slentrianmässigt går över till snus. När regeringen satt igång arbetet för att fasa ut rökningen till 2025 kan beslut om snuset fattas när tiden är mogen.

Vad händer med de få som fortfarande röker 2025?
Tobaksberoendet är ofta starkt. Stödet till alla som vill ha hjälp att komma ur sitt beroende måste vara väl utbyggt och lättillgängligt. Trots sådana åtgärder kommer en del rökare fortfarande att röka när måldatumet kommer. På vilket sätt de ska få sitt nikotinbehov tillfredsställt ska formuleras i regeringens handlingsplan för utfasningen.

Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen kontakta:

Ewy Thörnqvist, ewy.thornqvist@tobaksfakta.se
Generalsekreterare, Tobaksfakta

Göran Boëthius, boethius@tobaksfakta.se
Ordförande, Tobaksfakta

Lena Sjöberg, lena.sjoberg@lio.se
Kanslichef, Yrkesföreningar mot Tobak

Läs vidare