”Rökningen beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död – och en betydande orsak till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskap om orsakssamband och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet för långsamt. Vi föreslår därför ett perspektivskifte för att effektivisera arbetet. Ett stöd för ett nationellt politiskt beslut om en utfasningsstrategi skulle gagna det fortsatta arbetet i landets kommuner”, skriver Tobaksfakta och YmT.

Trots internationellt sett låga rökvanesiffror finns i Sverige nästan en miljon dagligrökande vuxna och lika många som röker då och då. Varje år börjar flera tiotusentals barn och unga att röka. Varje år insjuknar 100 000 personer i rökrelaterad sjukdom och 12 000 dör av samma skäl. I ett underlag som bifogas brevet kan kommunansvariga se hur just deras kommun ligger till och vad kommunen kan vinna på en utfasning av rökningen.

Läs brevet.

Ladda ned kunskapsunderlaget för kommuner.

Läs vidare