Smaksättning till e-cigaretter; äpple, mango och druva. Foto: Shutterstock

Tobakens innehåll: smaktillsatser och gifter

Tobaksindustrin har satsat stora resurser på att göra cigarettröken smakligare och lättare att inhalera med hjälp av tillsatser. Produktutveckling har också lett till att cigaretter är giftigare idag än förr. Enligt tobakskonventionen ska tobaks innehåll regleras, och myndigheter och allmänhet ska ha tillgång till information om innehållet. Ett stort framsteg togs i Sverige i och med EU:s tobaksproduktdirektiv 2016. Men fortfarande är det fritt fram för smaktillsatser i snus och e-cigaretter.

Fakta

Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser. Sedan dess har det tillkommit över tusenolika ämnen som numera utgör närmare tio procent av cigaretternas vikt.

I många fall används kombinationer av tillsatser. Ett exempel är ammoniak som bidrar till att nikotinet når hjärnan fortareoch ger en kraftigare kick hos rökaren. Tillsatt socker gör röken mindre irriterande och ger nikotinet starkare effekt.

Kakao tillsätts både för att det smakar bra och för att det innehåller ett ämne som vidgar luftvägarna så att röken tränger längre ner i lungorna och kroppen exponeras för mer nikotin och tjära. Levulinsyra ökar nikotinhalten i röken och gör hjärnan mer mottaglig för nikotin.

Till följd av tobaksproduktdirektivet 2016 är nu vissa smaktillsatser förbjudna i Sverige, och andra är på gång att förbjudas, men fortfarande finns ingen begränsing för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. När det gäller just snus så bestämmer Sverige själva om detta.

Smaktillsatserna är också den största förklaringen till den explosiva utvecklingen av antalet snusmärken sedan millennieskiftet. Idag finns det snus som smakar till exempel mint, vanilj, lakrits, choklad, lime, viol och apelsin. Vad gäller e-cigaretter visar en studie från 2014 att det då fanns över 7 000 e-cigarettsmaker.

Smaksättning av tobak i kombination med färgglad design utgör ett allvarligt problem då det bidrar stort till att locka tusentals barn och ungdomar att börja bruka tobak och e-cigaretter varje år.

Lagstiftning i Sverige om tillsatser och dess reglering

De länder, däribland Sverige, som ratificerat tobakskonventionen förbinder sig att lagstifta kring en reglering av tobaksvarors innehåll, och dessutom se till att tillverkare informerar myndigheter och allmänheten om varornas innehåll och utsläpp.

I spåren av EU:s tobaksproduktdirektiv, som reglererar bland annat detta, infördes i Sverige 2016 ett förbud att sälja cigaretter och rulltobak med ”karakteristisk smak”.

Med karakteristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. Övergångsregler innebär att mentolcigaretter är undantagna till och med 2020. Förbudet är förstås positivt, då det bidrar till att minska tobakens attraktionskraft bland framförallt barn och unga.

Sverige är det enda EU-land där snus får säljas, och är därför undantaget från smakförbudet i tobaksproduktdirektivet. Det finns inget svenskt beslut om reglering av smaktillsatser i snus, och därför finns det fortfarande en uppsjö av smaksatta snussorter på marknaden. Inte heller e-cigaretter omfattas av förbudet mot smaktillsatser i tobaksproduktdirektivet.

Följande tillsatser är sedan 2016 förbjudna i cigaretter och rulltobak i såväl EU som på den svenska marknaden (gäller dock ej snus):

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksvaror för rökning.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Bland de nya lagregler som infördes i och med tobaksproduktdirektivet 2016 fanns också ett ökat krav på tobaksindustrin att rapportera om sina produkter till Folkhälsomyndigheten. Företag måste nu anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på marknaden. De måste också årligen rapportera vilka tillsatser som cigaretter och rulltobak innehåller.

2017 trädde en första lag kring e-cigaretter i kraft i Sverige, där krav ställs på tillverkare och importörer vad gäller produktens innehåll, och att det informeras om detta i en innehållsdeklaration.

Det här bör Sverige göra

Tobaksfakta vill se förbud mot smaktillsatser i snus och e-cigaretter

Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Reglera vad alla tobaksvaror får innehålla!
  2. Totalförbjud smakförhöjande ingredienser i snus och e-cigaretter som höjer attraktiviteten av dessa produkter. Vi vet att smaktillsatser lockar barn och unga att börja bruka tobak, och vi vet att tex e-cigarettanvändare löper ungefär dubbelt så hög risk att testa ”vanlig” rökning och att börja röka dagligen.
  3. Förbjud också tillsatser som ger sken av att snus och e-cigaretter har hälsofördelar.
  4. Gör informationen som tobaksbolagen redovisar kring tobakens innehåll tillgänglig för allmänheten på Folkhälsomyndighetens webbplats, på ett pedagogiskt och transparent sätt. Allmänheten har rätt till kunskap om att tobaksindustrin tillsätter ämnen för att göra det lättare att såväl börja som fortsätta använda tobak.

Relaterat

Nikotin upptäcktes i nikotinfria e-vätskor i Australien

I majoriteten av de 60 mest populära nikotinfria e-vätskorna i Australien fann forskare ämnen som orsakar andningsproblem och lungskador. Dessutom...

Läs mer

Folkhälsomyndigheten vill ha smakförbud för nya nikotinprodukter

Hårdare regler för nya nikotinprodukter, heter den statliga utredning, som nu varit ute på remiss. De hårdare reglerna är inte...

Läs mer

Godissmak lockar nya konsumenter – ofta barn – att använda nikotinprodukter

Det är inte helt lätt att få någon att börja använda tobaksprodukter, eftersom nikotinet initialt gör många användare illamående. Därför...

Läs mer

Kaliforniens försäljningsförbud för smaksatta tobaksprodukter pausat 

Det blir en folkomröstning om försäljningsförbudet av smaksatta tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter, i Kalifornien. Det beslutade försäljningsförbudet pausas nu fram till...

Läs mer

E-cigaretter med smak förbjuds i New York

Efter att flera har dött och hundratals insjuknat i samband med användning av e-cigaretter förbjuder nu New York tillverkning och...

Läs mer

Det här gäller för e-cigaretter i Sverige

Efter flera dödsfall och hundratals insjuknanden med trolig koppling till e-cigaretter ska smaktillsatser förbjudas i USA. SVT lyfter i en...

Läs mer

E-cigaretter misstänks ligga bakom flera hundra fall av svår lungsjukdom

I USA utreder myndigheter just nu om föroreningar eller förfalskade ämnen kopplade till e-cigaretter ligger bakom drygt 350 fall av...

Läs mer

Användning av e-cigaretter påverkar lungornas blodkärl

Användning av e-cigaretter stör omedelbart kärlfunktionen och kan på sikt bidra till inflammation, även om lösningen som andas in inte...

Läs mer

Stor osäkerhet om e-cigaretters hälsorisker på lång sikt

Hälsoriskerna med e-cigaretter på lång sikt är fortfarande okända. Osäkerheten förstärks av att e-cigaretternas giftighet varierar beroende på vätska, utrustning...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev