För sjätte året i rad har A Non Smoking Generation låtit Novus undersöka ungas (14 – 18 år) och vuxnas (18 – 74) attityder till tobak. Resultaten har sammanställts i rapporten Den nya Generationen Nikotinister.

Rapporten visar att tobaksindustrins strategier har lyckats med att locka in ungdomar i ett skadligt nikotinberoende. Till exempel svarar 6 av 10 ungdomar att en trolig anledning att börja med nya nikotinprodukter är att ”de verkar mindre farliga”. Fler än var fjärde ungdom svarar också att de ofta ser tobaksreklam. 44% av ungdomarna svarar även att lockande smaker är en bidragande orsak till att testa nya tobaksprodukter.

Både bland unga och vuxna som svarat i rapporten finns en utbredd medvetenhet om att nikotin ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (90% resp. 92 %). Men få känner till nikotinets andra hälsorisker. Bara 10 procent i gruppen vuxna svarade att man känner till att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och endast 7 procent svarade att man vet att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

Psykisk ohälsa och barnarbete

Bland de unga var kunskapen något större, 20 procent kände till riskerna för psykisk ohälsa och 11 procent att nikotin kan ge inlärningssvårigheter.

I undersökning får man även ta ställning till påståendet ”Barnarbete förekommer frekvent inom tobaksindustrin”. Bland de unga har 32 procent instämt i det och 28 procent i gruppen vuxna.

”Resultaten i årets Novusundersökning bekräftar att kunskapen är låg både när det gäller nikotinets hälsorisker och hur alla former av tobak motverkar en hållbar utveckling”. Det skriver Helen Stjerna generalsekreterare, A Non Smoking Generation, i förordet till rapporten.

Läs också:

Färre unga anser det riskfullt att röka och snusa

Folkhälsomyndighet: Ny statistik visar ökad användning av vitt snus

Läs vidare