Hur kommer det sig att ni tar beslutet nu?

–Beslut om att stödja initiativet i Håbo kom sig av framför allt två saker. Dels kommunens Agenda 2030-arbete och dels en miljövecka där bland annat tobakens skadeverkningar på hälsa och miljö lyftes. Detta utmynnade i ett tjänstepersonförslag om att anta Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Hur har ni arbetat för att landa i det här beslutet?

–Arbetet med miljöveckan och det inledande arbetet kring Agenda 2030 gjorde att vi hade fokus på frågor kring hälsa och miljö. Vid ett möte på Länsstyrelsen med Margareta Pantzar om Tobacco Endgames arbete fick vi argument för att minskad rökning är en av många saker som kan bidra till Agenda 2030-arbetet. Efter Information, utställning och föreläsning växte helt enkelt förslaget fram, en tjänsteskrivelse skrevs och antogs politiskt.

Vad innebär detta för Håbo kommun?

–Det innebär att vi nu har ett politiskt mål angående rökning i kommunen. Det gör att vi kan mäta hur rökanvändningen ser ut hos medborgarna och utifrån det föreslå olika typer av insatser i olika målgrupper. Kommunen har även sedan länge tobaksfri arbetstid och en länsövergripande ANDT strategi att förhålla sig till. Det var helt enkelt ett förväntat steg i rätt riktning.

Kommer invånarna i Håbo att märka av att ni stödjer Tobacco Endgame?

–Ja möjligen kommer insatsen att få lite extra prioritet. Framför allt får Hälsoäventyret i Håbo och elevhälsan ytterligare stöd för att arbeta mot skolorna i tobaksfrågan. Vartannat år genomför Regionen studien Liv och hälsa ung (LHU). Rökning är där en återkommande fråga och vi vet ju av forskning, att rökning ofta är inkörsporten till andra droger. Att jobba med minskat tobaksbruk för att främja hälsan ger bättre folkhälsa på sikt.

Hur går ni vidare nu?

–Vi fortsätter som vanligt men nu med en konkret siffra att utgå från när vi mäter hur rökanvändningen ser ut i Håbo kommun.

Har ni fått extra resurser för detta?

–Nej, inga extra resurser har tilldelats.

Läs vidare