Det pågår en livlig internationell debatt om att pensionspengar placeras i tobaksaktier. Många av oss vill inte att våra nuvarande eller framtida pensioner ska kommafrån inkomster av dödligt tobaksbruk, men när det gäller de statliga pensionsfonderna har vi inget eget direktinflytande över hur våra pensionspengar investeras.I Sverige har det hittills bara varitvissa andra pensionsfonder än de stora statliga som har bestämt sig för att välja bort tobaksplaceringar. Bland dessa finns KPA samt Folksams och Skandias fonder.

Inom ledningen för den fjärde AP-fonden har tobaksplaceringarna länge diskuterats och beslutet blev alltså att utesluta tobaksbolagen från sina placeringar. Beslutet motiveras av affärsmässiga skäl. Tobaksinvesteringarmå vara lönsamma i dag, men kommer inte att vara det i framtiden, menar AP4. Detta eftersom tobaksbruk är så skadligt och tobak därför regleras allt mer i världens länder: ”AP4 bedömer att marknadsregleringarna kommer att fortsätta att öka i framtiden. Denna utveckling tillsammans med de övriga affärsrisker som finns kopplade till sektorn riskerar att över tid väsentligt minska lönsamheten för tobaksbolagen.”

Dessutom anser AP4 att tobaksproduktion och -konsumtion motverkar FN:s långsiktiga globala hållbarhetsmål, en bedömning som AP4 förväntar sig att allt fler investerare kommer att dela.

”Sammantaget bedömer AP4 att de risker som finns förknippade med tobaksbolag inte är korrekt prissatta utan att de kommer att påverka värderingen av tobaksbolag negativt på lång sikt”, framhåller AP4 i pressmeddelandet.

”Historiskt sett har tobaksaktier genererat en relativt hög avkastning, men AP4 bedömer att riskerna har ökat och att tobaksbolag på lång sikt riskerar att bli så kallade ”stranded assets”.”

Läs vidare