Regeringens uttalanden är förvisso glädjande, men hur genomförandet i praktiken ska ske har ännu (oktober 2017) inte presenterats.
Men tobakskonventionen visar vägen framåt. Hur vi kan begränsa tobaksindustrins verksamhet som på alla sätt söker hindra, försvaga och fördröja samhällets åtgärder. Hur vuxenvärlden kan ta sitt ansvar för barns rätt till ett tobaksfritt liv.

Åtgärderna i en handlingsplan bör därför i stort handla om att

• synliggöra tobaksindustrin och dess produkter som roten till problematiken och göra erforderliga skärpningar av regelverken för tillverkning, marknadsföring och beskattning.

• skydda unga mot att exponeras för dessa produkter, från att pröva och experimentera och på så sätt riskera att utveckla ett beroende.

• öka det professionella och samhälleliga stödet till dem som är bero­ ende, särskilt med avseende på utsatta grupper.

• utöka de rökfria miljöerna i samhället, inom­ och utomhus.

• kontinuerligt mäta förekomst av rökning och annat tobaksbruk samt attityder hos allmänheten och rökare till planerade samhällsåtgärder.

 

Samhället står nu inför ett nytt vägskäl. Ska Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 bli mer än en vacker vision så krävs en långsiktig genomförandeplan med delmål, en tydlig ledningsfunktion och en adekvat finansiering. Därför måste opinionsarbetet fortsätta och därför fortsätter rekryteringen av stödjande organisationer i alla samhällssektorer. Stödet behöver bli ännu starkare, bredare – och mer aktivt.

Läs vidare