Sverige och alla övriga länder som ratificerat tobakskonventionen har enats om att det behövs en särskild artikel om att hålla tobaksindustrin på avstånd. Artikel 5.3 lyder så här:

När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Parterna har även skrivit riktlinjer för hur artikel 5.3 ska genomföras. Riktlinjerna innehåller fyra huvudprinciper:

  • Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen.
  • Staten ska, när den har samröre med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen, agera öppet och ansvarsfullt.
  • Staten ska fordra ett öppet och ansvarsfullt agerande av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen.
  • Eftersom dess produkter är dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet.
Läs vidare