Det här materialet är ett resultat av projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – genomför detta projekt med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med flera landsting och regioner.

Projektet syftar till att förstärka barnets rätt till en tobaksfri uppväxt genom att belysa hur viktig denna rättighet är enligt två internationella konventioner som tydligt samspelar med varandra. Det handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, mer vardagligt kallade barnkonventionen och tobakskonventionen.

Läs vidare