– Genomförandet av rökfrihet inför all planerad operation är ett viktigt led i landstingets arbete för ökad patientsäkerhet. Den nya policyn är inte en fråga om moralism utan det gäller patientens bästa, säger landstingsdirektör Anders Sylvan i ett pressmeddelande.

Lanseringen av ”En rökfri operation” i Västerbotten sammanfaller med den tobaksfria dagen – World No Tobacco Day som uppmärksammas av World Health Organisation, WHO, 31 maj varje år.

Kolmonoxiden och nikotinet i tobaken gör att syresättningen i kroppens vävnader minskar. Det leder till sämre läkning efter en operation. Detta bidrar i sin tur till bl.a. ökad infektionsrisk.

Flera vetenskapliga studier tyder på att en paus i tobaksrökning åtta veckor före och åtta veckor efter en planerad operation halverar antalet komplikationer.

– Blodtryck och hjärt- och lungfunktion ska vara bra inför en operation. Lika stor vikt ska läggas vid att patienten är rökfri åtta veckor före och efter operation, säger Richard Löfvenberg, läkare på ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Det finns situationer då en operation ändå måste ske trots att patienten inte hunnit bli rökfri. Som exempel nämner Västerbottens läns landsting operationer för cancer, akuta operationer samt andra tillfällen när en operation inte kan senareläggas av medicinska skäl. I dessa fall väger behovet av ingreppet tyngre än risken för komplikationer på grund av rökningen.

Vid flera enheter inom Västerbottens läns landsting har policyn ”En rökfri operation” redan införts. Innan årets slut ska de nya rutinerna fungera inom alla opererande enheter.

Landstinget har tagit fram material som stöd både för personal och för rökande patienter inför en operation.Dessutom kommer alla rökande patienter att erbjudas stöd av utbildade tobaksavvänjare för att få den bästa hjälpen att sluta.

Läs mer om rökfrihet i samband med operation!

Läs vidare