Ett problem som får fastighetsägare att tveka om rökförbud är att det inte finns någon lag som legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet. Det enda tobakslagen föreskriver är att gemensamma utrymmen ska vara rökfria.

Både Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och Astma och Allergiförbundet anser att det behövs lagändringar och tydligare riktlinjer för att minska riskerna för passiv rökning i bostadshus.

Den lag som oftast åberopas vid tvister om rökning i bostäder är hyreslagen och dess paragrafer om materiella skador och om skyldigheten att inte störa sin omgivning i hyreshuset. Vid tvister mellan grannar dömer domstolarna oftast till rökarnas fördel med motiveringen att rökandet haft ”normal” omfattning.

WHOs tobakskonvention, som Sverige ratificerat, föreskriver att människor ska skyddas mot andras tobaksrök. Ett av delmålen för folkhälsopolitiken som riksdagen beslutat och som skulle ha uppfyllts i år är att ingen i Sverige ska behöva utsättas för passiv rökning. De miljöer där passiv rökning fortfarande är vanlig är just bostäder.

Juridisk osäkerhet

Osäkerheten om de juridiska aspekterna kring rökfritt boende är stor. Tobaksfakta har frågat fastighetsbolag och fastighetsrättsliga experter hur de bedömer läget.

Domstolarnas synsätt ges av Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet.

Hon säger att hon har svårt att med dagens lagstiftning tro på möjligheten att en fastighetsägare i en tvist om totalt rökförbud i en fastighet skulle vinna framgång om förbudet prövades i domstol.

– En hyresgäst har rätt att i normal omfattning slita på lägenhetens inredning. Det gäller även de skador som rökningen orsakar, men är de skadorna större än vad som kan anses normalt kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig. Det är egentligen hyresvärdens skyldighet att med hjälp av ventilation och andra tekniska åtgärder se till att grannar inte störs om någon röker i sin lägenhet,

– I nybyggda fastigheter där rökförbud ingår i hyreskontraktet är situationen densamma, men om fastighetsbolaget samtidigt uppför flera fastigheter i ett område och någon av dem är rökfri borde det inte vara något problem.

Möjligheten att i domstol få stöd för tvingande förbud mot rökning på t ex balkonger och på uteplatser vid fastigheter bedömer Erika P Björkdahl som större än totalt rökförbud i lägenheterna.

Rökare vinner i domstolarna

Tre domar i tvister som gällde rökning på balkonger som grannar upplevt som störande visar domstolarnas inställning. Fallen avgjordes till rökarnas fördel av miljödomstolen i Växjö och hyresnämnderna i Västerås och Stockholm. (Det senare gällde en tvist i Visby som Tobaksfakta rapporterat om.) En av domarna fastställdes av Svea hovrätt medan prövning avslogs för de två andra.

Fastighetsbolaget L E Lundberg har infört rökförbud i sina befintliga 7 500 lägenheter i tolv städer för hyresgäster som skriver hyreskontrakt efter 1 januari 2014. Där har direktören och informationschefen Roger Ekström en annan uppfattning än Erika P Björkdahl.

– Vi talade först om rökförbud i vår nyproduktion, säger han, men tyckte det var lika bra att införa det för nyinflyttade i samtliga fastigheter. Vi bedömer att paragraf 25 i hyreslagen som handlar om att hyresgäster ska se till att inte utsätta omgivningen för störningar skulle tolkas positivt för vår del av en domstol. Lagen kom i sin nuvarande form år 1994. Rökning nämns inte i paragrafen, men sedan dess har det hänt väldigt mycket på tobaksområdet som lett till en förändrad syn på rökning.

– Vi inför inte förbudet för att skapa konflikter utan för att öka trivseln i bostäderna och har fått väldigt många positiva reaktioner.

Efterfrågan på rökfria lägenheter bekräftas av Familjebostäder i Stockholm där Håkan Siggelin, chef för projektavdelningen, berättar att 50 procent av de nyuppförda hyresfastigheterna är rökfria. Under de senaste fyra åren har ett projekt med 200 lägenheter blivit klart och efterfrågan bara ökar.

Huvudorganisationerna SABO, för allmännyttan, och Fastighetsägarna med 20 000 privata företagoch 700 000 lägenheter förhåller sig avvaktande till frågan om rökfria bostäder.

Hos Fastighetsägarna säger chefjuristen Mikael Gulliksson att utom rökningens hälsoeffekter orsakar den också stora kostnader, men beslut om rökförbud får fattas av varje enskild fastighetsägare. Det är inte en fråga för förbundet.

Kanada och USA långt före

Kanada och USA är de länder där rökförbud i bostäder slagit igenom mest. Två av USAs federala departement och miljömyndigheten EPA rekommenderar rökfria bostäder.

Delstater och provinser i de båda länderna stiftar lagar och kommunerna fattar besluten. Från början gällde policyn enbart kategorin public housing. Det är av samhället subventionerade bostadshus som inte drivs i vinstsyfte.

De delstatliga lagarna varierar, men det är inte ovanligt att det är nyinflyttade som skriver på ett kontrakt där rökförbud ingår. Det kan också vara fullt lagligt att införa ett förbud för alla boende i en fastighet, men där det ges en viss övergångstid.

De senaste åren har även bostadsrättsföreningar börjat införa rökförbud. Vad som behövs är att minst 75 procent av en förenings medlemmar stöder ett förbud i en omröstning för att det ska införas.

De kanadensiska provinserna har stiftat lagar och utarbetat tydliga riktlinjer om rökfria bostäder för fastighetsägare. I Kanada har en undersökning visat att upp till 65 procent av den luft man andas in i en lägenhet kan vara inomhusluft från andra delar av fastigheten.

I USA visade en undersökning som myndigheten CDC, Centers for Disease Control and Prevention, publicerade 2013 att rökförbud i samtliga subventionerade bostadshus, inklusive public housing-enheter, i USA skulle innebära en årlig besparing på 521 miljoner dollar. Största delen av den summan, 341 miljoner, kan tillskrivas minskade kostnader för hälso- och sjukvård på grund av att skadorna av passiv rökning skulle försvinna.

Studien räknar också med besparingar på grund av minskade reparationskostnader och färre bränder.

Finland har gått ett steg längre än Sverige i sin tobakslag. Den tillåter bostadsbolag att förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden i närheten av byggnadens friskluftsintag, på lekområden för barn och på gemensamma balkonger.

Miljöpartiet föreslog i en riksdagsmotion hösten 2013 en utredning om miljöbalken för att klargöra vilket stöd den lagen ger människor som drabbas av miljöproblem i bostaden i form av passiv rökning från grannar i flerfamiljshus. Man konstaterar att varken miljöbalken eller hyreslagen tolkar tobaksrök som en tillräckligt allvarlig störning och olägenhet för människors hälsa för att motivera ett förbud.

Tydligare riktlinjer

Astma och Allergiförbundet, som arbetar för bättre levnadsvillkor för människor med astma och allergiska sjukdomar, anser att det krävs tydligare riktlinjer för att underlätta tillkomsten av rök- och djurfria bostäder i nybyggnation.

– Det känns som att ingen nu äger frågan, och drabbade får inte någon hjälp, säger Maritha Sedvallson, ordförande i förbundet.

– I dag åberopas hyreslagen vid tvister om rökning i flerbostadshus, men det innebär att enbart hyreslägenheter berörs. Det borde bli enklare att ställa krav utifrån miljöbalken, så även bostadsrätter och andra boendeformer inkluderas. Därför bör regeringen ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta en vägledning som gör det enklare för lokala tillsynsmyndigheter att ställa juridiskt hållbara krav på grannar som orsakar olägenhet med sin rökning och ökar möjligheten att vid nyproduktion skapa såväl rök- som djurfria bostadshus.

– Tankesmedjan Tobaksfakta stöder Astma och Allergiförbundets krav på tydligare riktlinjer för de tillsynsmyndigheter som berörs av tvister om rökning i bostadshus, men vi anser att även tobakslagen bör skärpas för att göra det möjligt för fastighetsägare att vidta åtgärder mot rökning, säger generalsekreterare Ewy Thörnqvist.

– Det är ofta barn som far mest illa av passiv rökning, men de har enligt Barnkonventionen och Tobakskonventionen rätt till skydd för bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt.

Om passiv rökning

Läs vidare