• Offentliggör information om leverantörskedjor (uppge leverantörer och odlingsområden i olika länder)!
  • Gör heltäckande riskanalyser när det gäller faran för kränkning av mänskliga rättigheter i odlingen av den råtobak ni använder i er produktion! Dialog med berörda människor måste ingå.
  • Offentliggör resultaten av dessa dialoger och riskanalyser så att utomstående kan granska dem!

–Tobaksindustrin är en högrisksektor ur människorättsperspektiv. Leverantörsleden är inte transparenta och problemen är inte identifierade och åtgärdade. Det finns risk för att det vi bevittnade inom BATs verksamhet i Bangladesh fortsätter och för att nyetablering leder till fortsatt exploatering och miljöförstöring, säger Frida Arounsavath, researcher på Swedwatch, i ett pressmeddelande.

I samband med arbetet med denna rapport om den globala tobaksindustrin undersökte Swedwatch även hur det svenska tobaksbolaget Swedish Match och ett antal av bolagets stora, samhällsägda investerare hanterar sektorns människorättsutmaningar. Undersökningen visar att Swedish Match har gedigna policydokument när det gäller mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, men att det är oklart hur bolaget följer upp att dessa policies följs i praktiken. Företrädare för bolaget gör också årliga besök på marknader där tobak auktioneras ut och diskuterar hållbarhetsfrågor, men resultaten av sådana besök och av bolagets granskningar i leverantörsleden är inte offentliga.

Svenska och nordiska investerare har stora placeringar i tobaksindustrin. Swedwatch konstaterar att bland andra första, andra, tredje, fjärde och sjunde AP-fonden finns med bland de stora aktieägarna i Swedish Match. Organisationen har ställt frågor till några av de stora placerarna för att undersöka deras medvetenhet om hållbarhetsutmaningar inom tobaksodling, samt hur de använder sitt ägarinflytande i tobaksföretag. Resultatet visar att investerarna är medvetna om riskerna när det gäller barnarbete och andra frågor om mänskliga rättigheter, men ofta saknar tillräckligt konkret information om vad som sker i bolagets leverantörskedjor för att kunna agera.

”Den bristande transparensen inom tobaksindustrins leverantörsled gör att investerare och ägare har svårt att använda sitt inflytande och bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter”, skriver Swedwatch, som ändå uppmanar investerarna att bli bättre på att använda sitt inflytande för att säkra mänskliga rättigheter.

Läs vidare